Död­lig het­ta ho­tar Syda­si­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

ex­tremt höga våttem­pe­ra­tu­rer på 35 gra­der el­ler mer.

När fors­kar­na där­e­mot ut­gick ifrån att vi kom­mer att hål­la oss runt Pa­ris­av­ta­lets mål att be­grän­sa den glo­ba­la upp­värm­ning­en till två gra­der jäm­fört med för­in­dust­ri­ell tid, mins­ka­de an­ta­let drab­ba­de dras­tiskt. Cir­ka två pro­cent av be­folk­ning­en skul­le då drab­bas av 31 gra­der i våttem­pe­ra­tur.

Men att vi skul­le ham­na i ett lä­ge där det värs­ta sce­na­ri­ot blir verk­lig­het tror Mark­ku Rum­mu­ka­i­nen in­te rik­tigt på.

– Det högs­ta sce­na­ri­ot är gans­ka osan­no­likt. Det skul­le in­ne­bä­ra att det in­te gjor­des nå­got kli­mat­ar­be­te alls för att mins­ka ut­släp­pen.

Eri­ka Nek­ham/tt

FOTO: RAJANISH KAKADE/AP/ARKIV

Ut­tor­ka­de brun­nar. Het­tan kan bli så olid­lig att man in­te ens kan gå ut om den glo­ba­la upp­värm­ning­en fort­sät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.