Fej­ka­de nyheter sprids in­för va­let i Kenya

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I takt med att va­let när­mar sig sväm­mar so­ci­a­la me­di­er i Kenya över av fej­ka­de nyheter.

Nio av tio keny­a­ner sä­ger sig ha stött på falsk in­for­ma­tion från av­sän­da­re som bland an­nat har för­sökt att imi­te­ra ny­hetsjät­tar som BBC och CNN.

So­ci­a­la me­di­er ut­gör en vik­tig del av kam­pan­jen in­för det kom­man­de par­la­ment­soch pre­si­dent­va­let i Kenya, som är så pass upp­kopp­lat att det har po­si­tio­ne­rat sig som ”Si­li­con Sa­van­nah”. Men det in­ne­bär ock­så att Kenya är ett av de län­der i Afri­ka som är mest mot­tag­ligt för för­sök att på­ver­ka va­lut­gång­en med hjälp av falsk in­for­ma­tion som sprids i ka­na­ler som Fa­ce­book, Twit­ter och Whatsapp.

”Att des­in­for­ma­tion och ryk­ten sprids i so­ci­a­la me­di­er gör det svå­ra­re att upp­täc­ka vad som är fejk och ve­ta vem den rik­ti­ga av­sän­da­ren är” skri­ver Jes­si­ca Gustafsson, dok­tor i me­die­ och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap och som fors­kat om me­di­er i Kenya, i en kom­men­tar till TT och läg­ger till:

”Att fel­ak­tig in­for­ma­tion sprids är all­tid all­var­ligt, spe­ci­ellt i käns­li­ga ti­der som val då det finns risk att oro­lig­he­ter bry­ter ut.”

90 pro­cent av keny­a­ner­na sä­ger sig ha stött på fej­ka­de nyheter om va­let, en­ligt en un­der­sök­ning. 87 pro­cent av de sva­ran­de såg des­sa nyheter som av­sikt­ligt vil­se­le­dan­de el­ler fals­ka.

Bland de fals­ka nyheter som har spri­dits i so­ci­a­la me­di­er finns skick­ligt pro­du­ce­ra­de vi­de­oklipp som vid en förs­ta an­blick ser ut att kom­ma från ny­hetsjät­tar­na BBC och CNN. I bå­da klip­pen pre­sen­te­ras en på­hit­tad un­der­sök­ning som vi­sar att den sit­tan­de pre­si­den­ten Uhuru Keny­at­ta har en be­tryg­gan­de led­ning in­för va­let den 8 au­gusti.

I själ­va ver­ket spår opi­ni­ons­fö­re­ta­gen ett jämnt lopp mel­lan Keny­at­ta och hans är­ke­ri­val Rai­la Odinga.

So­fia Eriks­son/tt

FOTO: BEN CURTIS/AP

De­mon­stran­ter krä­ver fria och rätt­vi­sa val i Kenya.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.