Fak­ta: Pa­ris­av­ta­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Det glo­ba­la kli­matav­ta­let för­hand­la­des fram i de­cem­ber 2015. Av­ta­let slår bland an­nat fast att den glo­ba­la upp­värm­ning­en ska be­grän­sas till un­der två gra­der jäm­fört med för­in­dust­ri­ell tid, och att ut­släp­pen sna­rast möj­ligt ska nå sin högs­ta ni­vå för att se­dan mins­ka. ■■Län­der­nas na­tio­nel­la kli­mat­pla­ner ska upp­da­te­ras vart fem­te år från 2020 och glo­ba­la över­sy­ner ska gö­ras vart fem­te år med start 2018. ■■Dessutom ska värl­dens ut­veck­la­de län­der bi­dra med 100 mil­jar­der dol­lar år­li­gen i kli­mat­bi­stånd till ut­veck­lings­län­der. ■■Se­dan till­räck­ligt många län­der, där­ibland USA, ra­ti­fi­ce­rat av­ta­let träd­de det i kraft den 4 no­vem­ber 2016. ■■Den 1 ju­ni i år med­de­la­de den nu­va­ran­de pre­si­den­ten Do­nald Trump dock att USA drar sig ur av­ta­let. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.