FRAMTIDENS ODLING.

I Valinge tes­tas det om Hal­land har det kli­mat som krävs för att od­la ät­ba­ra lu­pi­ner, svar­ta bö­nor och lin­ser.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Jen­nie Pers­son 010-471 50 26 ∙ jen­nie.pers­son@hn.se

Allt fler väl­jer bö­nor och lin­ser på tall­ri­ken och ef­ter­frå­gan på den här ty­pen av proteinkällor väx­er sta­digt. Just nu ge­nom­för läns­sty­rel­sen och råd­giv­nings­fö­re­ta­get Växa Sve­ri­ge ett test för att se om Hal­land och väst­kus­ten pas­sar för så­da­na här od­ling­ar.

– Vi gör nu ett förs­ta test för att se om de kan mog­na i det hal­länds­ka kli­ma­tet, sä­ger Pau­li­i­na Jons­son, växtodlingsrådgivare på Växa Sve­ri­ge.

Test­od­ling­en ge­nom­förs hem­ma hos de ekologiska lant­bru­kar­na Ger­trud och Chris­ter Sand­berg på Rya gård i Valinge. På en tret­tio gång­er tolv me­ter stor yta od­las bland an­nat sö­ta lu­pi­ner, svar­ta och vi­ta bö­nor, kidneybönor och lin­ser.

– Det hand­lar fram­förallt om att ska­pa in­tres­se för så­dan här odling hos and­ra bön­der, sä­ger Chris­ter Sand­berg.

PRO­JEK­TET FINANSIERAS AV läns­sty­rel­sen via lands­bygds­me­del. Od­ling­en är den en­da i sitt slag i Hal­land men lik­nan­de, stör­re, od­ling­ar finns i dag i Skå­ne, Kal­mar och på Öland. På lång sikt är allt­så mål­sätt­ning­en att den här ty­pen av balj­väx­ter ska kun­na od­las på be­tyd­ligt stör­re ytor även i Hal­land. Pau­li­i­na Jons­sons för­hopp­ning är att det blir verk­lig­het om cir­ka tio år.

– Vi im­por­te­rar otro­ligt myc­ket av de här va­ror­na från and­ra län­der. Men vi har myc­ket bra jord­bruks­a­re­al i Sve­ri­ge som vi kan an­vän­da oss av i stäl­let för att im­por­te­ra va­ror från and­ra si­dan jor­den. Just nu vill vi främst väc­ka frågan om att sat­sa på and­ra ty­per av proteinkällor, sä­ger hon.

FÖR ATT LU­PI­NER, bö­nor och lin­ser ska kla­ra sig be­hövs en lång för­sä­song och en mild höst. Nå­got som väst­kus­ten, med sitt blö­ta kli­mat, in­te all­tid le­ver upp till.

Var­för vill ni ha den här ty­pen av odling här, när kli­ma­tet in­te är op­ti­malt?

– Vi har bra jord och duk­ti­ga od­la­re och vi blir allt duk­ti­ga­re på od­lings­tek­ni­ken. Många ef­ter­frå­gar så­dan här mat och vi vill mö­ta mark­na­den, sä­ger Pau­li­i­na Jons­son.

SAMTLIGA GRÖDOR SOM od­las i Valinge är till för att bli mat till oss män­ni­skor. Ma­ten som kan fram­stäl­las är till ex­em­pel bön­bif­far och bön­pas­ta. Svar­ta och vi­ta bö­nor, lin­ser och kidneybönor är kanske ing­et nytt för ge­me­ne man, men nå­got som dä­re­mot in­te räk­nas till van­lig­he­ter­na är sö­ta lu­pi­ner. Det hand­lar in­te om lu­pi­ner som väx­er i di­ken längs med vägar­na, ut­an sö­ta lu­pi­ner som till­hör en egen sort.

– Sö­ta lu­pi­ner har dub­belt så hög pro­te­in­halt som till ex­em­pel är­tor och åker­bö­nor. För tio år se­dan fanns det bön­der som tes­ta­de att od­la lu­pi­ner, men det gav in­te till­räck­ligt med skörd. Nu gör vi ett nytt för­sök, sä­ger Pau­li­i­na Jons­son. Hur till­ver­kar man mat av lu­pi­ner?

– Lu­pi­ner­na är li­te bitt­ra så man mås­te be­hand­la dem. Ge­nom ex­tra­he­ring av lu­pin­bö­nor får man fram en mas­sa, som till ex­em­pel kan bli bön­pas­ta.

DEN 15 AU­GUSTI hål­ler Växa Sve­ri­ge och läns­sty­rel­sen en vis­ning av test­od­ling­en i Valinge för in­tres­se­ra­de bön­der. Ger­trud och Chris­ter Sand­berg hop­pas att stör­re od­ling­ar kom­mer bli verk­lig­het i fram­ti­den, trots att de har stött på en del hin­der.

– Man mås­te sat­sa or­dent­ligt på att få fram bra od­lings­me­to­der och jord­be­ar­bet­ning­en fö­re och strax ef­ter sådd är vik­tig. Ogrä­sen har ta­git över i någ­ra od­lingsru­tor. Men det är väl­digt in­tres­sant att tes­ta, sä­ger Ger­trud Sand­berg och får med­håll av Chris­ter Sand­berg:

– Det här är i rätt rikt­ning, att äta mer grönt. In­tres­set för närod­lat ökar och jag tror att det här kan bli verk­lig­het in­om en snar fram­tid.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

EKOLOGISKA LANT­BRU­KA­RE. Chris­ter och Ger­trud Sand­berg på Rya Gård har un­der året stått vär­dar för test­od­ling­en. ”Det här är i rätt rikt­ning, att äta grönt”, sä­ger Chris­ter Sand­berg.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

BLAND­NING. Test­od­ling­en be­står av bå­de so­ja­bö­nor (up­pe) och lu­pi­ner (ne­re).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.