Kämpar för lön­sam­he­ten

Mi­kael Rydsten i Bua vill sat­sa på job­bet som fis­ka­re men fram­ti­den är osäker. – Vi får se. Det mås­te bä­ra sig eko­no­miskt för att jag ska kun­na fort­sät­ta, sä­ger han.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

Fis­ka­ren Mi­kael Rydsten i Bua vill sat­sa på yr­ket men fram­ti­den är osäker. ”Det mås­te bä­ra sig eko­no­miskt för att jag ska kun­na fort­sät­ta”.

Mi­kael Rydsten styr in sin båt i Bua hamn och läg­ger till vid ka­jen. Snabbt hop­par han i land och det tar in­te många mi­nu­ter in­nan han bör­jar las­ta av nat­tens fångst, 130 ki­lo havs­kräf­tor. De läggs på is och körs in i kyl­rum och för­va­ras i ham­nen i vän­tan på trans­por­ten som ska ta dem till Gö­te­borg där de ska säl­jas på fiskauk­tio­nen.

– Först ef­ter det vet jag hur myc­ket jag får be­talt, för­kla­rar Mi­kael Rydsten.

Han sä­ger att det är svårt att ve­ta i för­väg, allt styrs av till­gång och ef­ter­frå­gan, han har fått allt mel­lan 50 och 350 kro­nor ki­lot. Kloc­kan är fy­ra på ef­ter­mid­da­gen och han har hål­lit igång se­dan tre­ti­den natt. Nu är han trött och vill kom­ma hem och du­scha och se­dan läg­ga sig för att so­va någ­ra tim­mar.

– Jag går ut kloc­kan två in­att igen, sä­ger han.

HN TRÄF­FA­DE MI­KAEL Rydsten för ett år se­dan när han nyss ha­de köpt sin båt. Han hit­ta­de VG Salt­våg på Bloc­ket och köp­te hen­ne där­ef­ter gans­ka om­gå­en­de. Han är en­sam ute på ha­vet när han fis­kar och har ba­ra må­sar­na som säll­skap. Väl iland föl­jer de med och sit­ter länge och ploc­kar fisk­rens från nä­ten som lig­ger upp­ha­la­de på däck.

– De är här och hjälper mig att stä­da upp, sä­ger han med ett le­en­de.

Fis­ket har in­te rik­tigt bli­vit som han har tänkt sig. Pla­nen var att fis­ka i ett år och se­dan ut­vär­de­ra verk­sam­he­ten. Ett hus­byg­ge kom emel­lan och han har in­te va­rit ute li­ka myc­ket som han ha­de tänkt. Mi­kael Rydsten har fort­fa­ran­de kvar sitt jobb på Ring­hals.

Det är in­te helt lätt att star­ta en verk­sam­het som fis­ka­re. Det gäl­ler

”Det är li­te snå­rigt ef­tersom re­gel­ver­ket änd­rar sig he­la ti­den”

att hål­la re­da på och föl­ja reg­ler­na som ska mot­ar­be­ta ut­fisk­ning.

– Det är li­te snå­rigt ef­tersom re­gel­ver­ket änd­rar sig he­la ti­den. Är man som jag li­ten så kla­rar man in­te det, sä­ger Mi­kael Rydsten.

Från bör­jan fick han en kvot om 100 da­gar att fis­ka på men det har nu änd­rat sig till en vikt­kvot.

– Jag tyc­ker att det är bätt­re nu. Det är fri­a­re. För­ut fick jag ringa fö­re och ef­ter jag gick ut men det be­hö­ver jag in­te nu.

HAN HAR OCK­SÅ svårt att för­stå lo­gi­ken i land­nings­skyl­dig­he­ten.

– När det gäl­ler vis­sa ar­ter mås­te vi ta iland även för små fis­kar som in­te går att säl­ja. Jag kan in­te rik­tigt för­stå nyt­tan med den re­geln. Då är det väl myc­ket bätt­re att kas­ta till­ba­ka dem i ha­vet så de åt­minsto­ne blir mat till krab­bor­na, sä­ger han.

Mi­kael Rydsten har fått ovär­der­lig hjälp av de mer er­far­na fis­kar­na. De har lärt ho­nom så­dant som att kräft­fis­ket blir bätt­re på grun­da vat­ten när må­nen är up­pe.

– Det är gam­mal kun­skap och så­dant som de vet av er­fa­ren­het. Ibland und­rar de var­för jag frå­gor om vis­sa sa­ker. För dem är det själv­klart men det är det in­te för mig.

Idén har va­rit att sty­ra sitt yr­kes­liv mer mot fis­ke när kärn­kraf­ten på Ring­hals fa­sas ut. Hur det går med det hand­lar ock­så om att få det att gå ihop med pri­vat­li­vet.

– Fa­mil­jen blir ju li­te li­dan­de när jag har två jobb.

MI­KAEL RYDSTEN fis­ka­re

OM­BORD. Mi­kael Rydsten be­stäm­de sig för att bli fis­ka­re. En dröm han haft länge.

Bild: ALINE LESSNER

Bild: ALINE LESSNER

STÄDPATRULL. Må­sar­na ren­sar bå­ten på fisk­res­ter.

Bild: ALINE LESSNER

KRÄFTOR. Nat­tens fångst gav 130 ki­lo kräftor.

Bild: ALINE LESSNER

MOT HAMN. VG Salt­våg på väg in i ham­nen i Bua ef­ter en lyc­kad fis­ke­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.