Kroons an­sö­ker om av­styck­ning

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - An­na Oscar­son 010-471 53 71 ∙ an­na.oscar­son@hn.se

Syst­rar­na Kroon har skic­kat in en an­sö­kan om plan­lägg­ning för sam­man­lagt 16 fri­ståen­de små­hus i Span­narp.

”Fun Ci­ty köp­tes ju av fas­tig­hets­ä­ga­re och där pla­ne­ras bo­stä­der. Var­berg är en at­trak­tiv bo­stads­ort men det här är långt ifrån be­stämt” GÖ­RAN KROON

Fa­mil­jen Kroon vill styc­ka av sam­man­lagt 16 små­hustom­ter på tre fas­tig­he­ter i Span­narp. – Det är ba­ra en an­sö­kan för att se om det lig­ger i kom­mu­nens in­tres­se, sä­ger Gö­ran Kroon.

Det är fa­mil­jens dött­rar, de väl­kän­da hopp­ryt­tar­na So­fia Kroon och Eme­lie Kroon, som äger mar­ken. De vil­le att pap­pa Gö­ran Kroon skul­le skic­ka in an­sö­kan om plan­lägg­ning. Re­dan på 90-ta­let fanns det lik­nan­de pla­ner men när fa­mil­jen Kroon köp­te fas­tig­he­ter­na drogs de an­sök­ning­ar­na till­ba­ka.

NU HAR TRE kar­tor läm­nats in till stads­bygg­nads­kon­to­ret. På en fas­tig­het an­söks det om att styc­ka av nio tom­ter, på en fy­ra tom­ter och en tre tom­ter.

– Fun Ci­ty köp­tes ju av fas­tig­hets­ä­ga­re och där pla­ne­ras bo­stä­der. Var­berg är en at­trak­tiv bo­stads­ort men det här är långt ifrån be­stämt, sä­ger Gö­ran Kroon.

Se­dan en tid till­ba­ka har häst­går­den Bergs­gård på adres­sen Span­narp 12 le­gat ute till för­sälj­ning. Den ägs av syst­rar­na Kroon. An­led­ning­en till att går­den nu ska säl­jas är att syst­rar­na flyt­tar, be­rät­tar Gö­ran Kroon. Eme­lie Kroon har re­dan flyt­tat och So­fia Kroon är på väg.

UTGÅNGSPRISET ÄR 21,9 mil­jo­ner kro­nor. För­u­tom bo­nings­hus, rid­hus, två stall med 16 box­ar och stor pool så in­går mark på 31,2 hek­tar. En del av mar­ken som finns med i an­sö­kan om av­styck­ning lig­ger på Bergs­gård.

– Vi re­kom­men­de­rar al­la som nå­gon gång i fram­ti­den kan tän­ka sig vil­ja styc­ka av sin mark att skic­ka in en an­sö­kan. Kön för att få sitt ären­de av­gjort är så lång att det näs­tan är ohåll­bart, sä­ger Martin Bir­gers­son, mäk­la­re på Fas­tig­hets­by­rån.

Bild: VARBERGS KOM­MUN

I det in­ring­a­de om­rå­det finns de tre fas­tig­he­ter där syst­rar­na Kroon an­sö­ker om att styc­ka av små­hustom­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.