Falsk mark­nads­fö­ring re­tar tu­ris­ter

Hallands Nyheter - - Ledare - MA­RIA HALDESTEN 010-471 53 70 ma­ria.haldesten@hn.se

Vägen är smal. Jag kryp­kör fram bakom cy­klis­ter­na. Kör till slut ut i vägre­nen på hö­ger­si­dan för att sä­kert kom­ma om. Att hål­la av­stånd är vik­tigt. Det här är allt­så Hal­lands stolt­het, den vack­ra ”cy­kel­le­den”. Jag är mått­ligt im­po­ne­rad. Nog för att land­ska­pet är vac­kert. Även en grå och blå­sig dag som denna är ut­sik­ten över fäl­ten och mot ha­vet be­då­ran­de. Vyn väc­ker mer­smak. Men det finns ett högst på­tag­ligt pro­blem.

– När det spö­reg­na­de igår och det kom mas­sa bi­lar – även många med hus­vag­nar – var det li­te otäckt, sä­ger den pig­ga pen­sio­nä­ren från Falun.

Hon har ta­git tå­get till Hal­land med sin vä­nin­na en­kom för att ge sig ut på cy­kel­se­mes­ter längs den om­skriv­na Katte­gatt­le­den.

På si­na stäl­len finns in­te ens nå­gon vägren. Ving­lar ett barn till sam­ti­digt som bi­lar pas­se­rar, kan otäc­ka olyc­kor upp­stå.

DAMERNA ÄR FÖR­VIS­SO ly­ris­ka över na­turupp­le­vel­sen, det nyck­ful­la väd­ret och mot­vin­den till trots. Men att de skul­le sam­sas så­pass myc­ket med bi­lar längs vägen var de in­te be­red­da på.

– Det för­stod vi först när vi hyr­de cyk­lar­na fram­me i Åsa, sä­ger hon.

Och däri lig­ger en del av pro­ble­met. Katte­gatt­le­den kal­las cy­kel­led, men längs en hel del sträc­kor tving­as cy­kel­turis­ter­na fort­fa­ran­de ut i lands­vä­gen. Det väc­ker be­rät­ti­gat miss­nö­je. Be­näm­ning­en ”na­tio­nell cy­kel­led” upp­fat­tas helt en­kelt li­te som falsk mark­nads­fö­ring.

Den barn­fa­milj som kanske har ta­git sig än­da från Tyskland – och in­te för­stått att lus­lä­sa kar­tor­na – kan kän­na sig lu­rad på kon­fek­ten. För barn­sä­ker kan le­den svår­li­gen be­skri­vas som. På si­na stäl­len finns in­te ens nå­gon vägren. Ving­lar bar­net till sam­ti­digt som bi­lar pas­se­rar, kan otäc­ka olyc­kor upp­stå. Att ving­la till med en tungt pac­kad cy­kel kan för­res­ten vil­ken tu­rist som helst gö­ra.

TRAFIKSÄKERHETSASPEKTEN TYCKS DOCK in­te top­pa agen­dan när tu­rist- och des­ti­na­tions­ut­veck­la­re re­so­ne­rar kring le­den. Man pra­tar hell­re ex­em­pel­vis nä­rings­livs­ut­veck­ling och mark­nads­fö­ring. Men så är ju även re­ge­ring­ens cy­kelstra­te­gi, från i vå­ras, tyd­lig: ”Sve­ri­ge har för­ut­sätt­ning­ar att kun­na ut­veck­la bå­de tu­rism- och re­kre­a­tions­cyk­ling­en yt­ter­li­ga­re.”

För­ra året gick start­skot­tet för pro­jek­tet Af­färs­ut­veck­ling Katte­gatt­le­den in­om ra­men för Des­ti­na­tion Hal­lands 2020. (vil­ket HN skri­ver om på ny­hets­plats på si­dan 14-15)

Att lo­ka­la fö­re­tag får en skjuts för att bätt­re kun­na ta till­va­ra de chan­ser som cy­kel­turis­ter­na ger är för­stås ut­märkt. Och re­dan i dag skräd­dar­syr fö­re­tag, i sam­ver­kan med ho­tell, cy­kelpa­ket för den tys­ka mark­na­den. Sånt kan det bli mer av. Att det finns möj­lig­he­ter till fi­ka, vi­la och över­natt­ning­ar längs le­den gör dess­utom cy­kel­turis­men möj­lig för fler.

DET RÅDER JU ing­en tve­kan om att cy­kelspor­ten upp­le­ver en nytänd­ning och ut­sik­ter­na ser go­da ut för den cy­kel­boom som många hop­pas på för näs­ta år. Så visst är cy­kel­le­den en sats­ning som tjä­nar och kom­mer att tjä­na re­gi­on Hal­land väl – och bå­de kun­na främ­ja bå­de häl­sa och väl­stånd. Men just där­för är det bå­de pin­samt och be­klag­ligt att ut­bygg­nads­ar­be­tet dra­git ut på ti­den bland an­nat på grund av be­slut­sång­est kring vil­ken si­da av vägen cy­kel­ba­nan bör dras. Katte­gatt­le­den, som ju är ett in­spi­re­ran­de, häl­so­sam och mil­jö­vän­ligt pro­jekt, för­tjä­nar bätt­re.

Bild: MA­RIA HALDESTEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.