PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* När al­li­ans­par­ti­er­na i vintras lyf­te vik­ten av be­ty­dan­de ut­ö­ka­de me­del, in­nan över­ens­kom­mel­sen som följ­de, var hans svar med tan­ke på om­världs­lä­get för­vå­nan­de non­cha­lant. Ett ”an­slags­bin­go” han in­te vil­le del­ta i, lät Hul­tqvist med­de­la.

Got­län­ning­en (C)

* Att Al­li­an­sen fort­sät­ter att stäl­la frå­gor och är be­red­da att ut­krä­va an­svar är in­te att ska­pa po­li­tiskt ka­os. Det verk­li­ga ka­o­set har re­dan upp­stått - på Trans­port­sty­rel­sen och i re­ge­rings­kans­li­et. Fler hu­vu­den lär rul­la in­nan skan­da­len är över.

Kristi­an­stads­bla­det (ob lib)

* Miss­tro­en­det som nu väx­er gäl­ler Ste­fan Löfven själv men i för­läng­ning­en ock­så den svens­ka de­mo­kra­tins för­må­ga att han­te­ra sta­tens kärn­upp­gif­ter. Det är en myc­ket all­var­lig si­tu­a­tion.

Borås Tid­ning (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.