Pri­mär­vår­den mins­kar klyf­tor­na – men lä­ka­re sak­nas

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Spe­ci­a­list i all­män­me­di­cin Fal­ken­berg

Det finns ing­en an­nan väg att gå än att byg­ga ut pri­mär­vår­den och öka an­ta­let lä­ka­re och di­strikts­skö­ters­kor.

på de­battar­ti­keln ”Jäm­lik­het i stäl­let för öka­de klyf­tor” (29/7).

VÅRD. Yen Gun­nars­son be­skri­ver klyf­tor­na i sam­häl­let och ef­ter­ly­ser ett mer jäm­likt sam­häl­le. Or­sa­ken till ojäm­lik­het är kom­plex och be­ro­en­de av många fak­to­rer, varav ojämn för­del­ning av sjuk­vår­dens re­sur­ser är en del. Det hand­lar om ”the in­ver­se ca­re law”, dvs. till­gäng­lig­he­ten till dyr häl­so- och sjuk­vård är säm­re för fat­ti­ga som har stör­re vård­be­hov än för ri­ka som i all­män­het har mind­re be­hov.

ÄVEN OM HÄLSANS be­stäm­nings­fak­to­rer till stor del lig­ger ut­an­för sjuk­vår­den, så är det sjuk­vår­dens upp­gift att för­sö­ka kom­pen­se­ra för so­cio­e­ko­no­mis­ka skill­na­der. Det hand­lar bland an­nat om ”fat­tig­pen­sio­nä­rer”, om kro­niskt sju­ka, om per­so­ner med språk­svå­rig­he­ter och om so­cio­e­ko­no­miskt ut­sat­ta.

NÄS­TAN 90 PRO­CENT av be­folk­ning­en har haft kon­takt med pri­mär­vår­den un­der en fy­ra­års­pe­ri­od, men ba­ra en bråk­del med sjuk­hus. Här har pri­mär­vår­den med sin bre­da kon­tak­ty­ta mot be­folk­ning­en sto­ra möj­lig­he­ter att be­va­ka och till­va­ra­ta in­tres­sen hos ut­sat­ta in­di­vi­der och se till att de får den vård de be­hö­ver.

All­män­lä­ka­re och di­strikts­skö­ters­kor vid lan­dets 1 200 vård­cen­tra­ler har en nyc­kel­roll i det­ta av­se­en­de. Men ty­värr råder ka­ta­stro­fal brist, bå­de på sjuk­skö­ters­kor och all­män­lä­ka­re, vil­ket många er­fa­rit då man för­sökt få en be­söks­tid. Idag ar­be­tar cir­ka 4 500 all­män­lä­ka­re i pri­mär­vår­den, det be­hövs dub­belt så många.

OM VI SKA kun­na mins­ka orätt­vi­sor­na i sam­häl­let finns ing­en an­nan väg att gå än att byg­ga ut pri­mär­vår­den och öka an­ta­let lä­ka­re och di­strikts­skö­ters­kor. Att, som nå­gon fö­re­sla­git, för­sö­ka kom­ma runt pro­ble­met med nöd­lös­ning­ar av ty­pen nät­tjäns­ter, di­gi­ta­li­se­ring och över­fö­ring av lä­kar­upp­gif­ter till öv­rig per­so­nal vo­re ett svek mot jäm­lik­hets­tan­ken. Pri­mär­vård byg­ger näm­li­gen på mänsk­li­ga re­la­tio­ner.

Gös­ta Eli­as­son

Bild: BERTIL ERICSON / TT

LÄKAR- OCH SJUKSKÖTERSKEBRIST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.