Bu­a­bo trött på allt skräp

Hallands Nyheter - - Varberg - MA­RIA LOEWEN ma­ria.loewen@hn.se

Fåg­lar och vind för med sig skräp från en åter­vin­nings­sta­tion vil­ket får en bo­en­de att re­a­ge­ra.

I en an­mä­lan till kom­mu­nen skri­ver en bo­en­de att bå­de plast, pap­per och me­tall­fö­re­mål som vär­me­ljus­kop­par hit­tats i den bo­en­des träd­gård.

– Vad gäl­ler just vär­me­ljus­kop­par­na får vi, rent lag­ligt, in­te sam­la in dem, sä­ger An­ni­ca Dahl­berg, kom­mu­ni­ka­tions­chef på För­pack­ning­s­och tid­nings­in­sam­ling­en, FTI, an­sva­ri­ga för åter­vin­nings­sta­tio­nen.

AN­NAT SKRÄP SOM lig­ger in­om syn­håll för sta­tio­nen skall tas om hand av FTI:S eg­na stä­da­re.

– Men det är klart att det kan va­ra svårt att be­vi­sa att skräp som lig­ger i en träd­gård kom­mer från sta­tio­nen.

Den bo­en­de som läm­nat in an­mä­lan skri­ver att fåg­lar­na lyc­kats ta sig in i och ut ur be­hål­lar­na på sta­tio­nen och är, för­u­tom vin­den, bä­ra­re av skrä­pet.

– Att de lyc­kas ta sig in är nå­got jag in­te har hört om. Det är i så fall om de lyc­kas få tag på så­dant som stic­ker ut.

VAD GÄL­LER DET spe­ci­fi­ka ären­det har kom­mu­nen fört di­a­log med FTI om an­svars­frå­gan.

– Vi ser över om det är kom­mu­nen el­ler FTI som ska ta an­svar, men ge­ne­rellt är vi av det åsik­ten att det är FTI som ska se till att det in­te sker nå­gon ned­skräp­ning, sä­ger häl­so­skydds­in­spek­tör Pau­li­ne Hög­dal.

Om kom­mu­nen be­dö­mer att vis­sa åt­gär­der be­hövs som att ut­for­ma an­lägg­ning­en på and­ra sätt kan kom­mu­nen kom­ma med krav på för­änd­ring­ar.

– Vad gäl­ler öpp­ning­ar­nas stor­lek på be­hål­lar­na är Bo­ver­kets re­strik­tio­ner strik­ta, enigt An­ni­ca Dahl­berg.

Den bo­en­de är upp­gi­ven över si­tu­a­tio­nen.

Bild: ING­VAR KARMHED / SVD / TT

SKRÄ­PIGT. En bo­en­de i Bua har i en an­mä­lan till kom­mu­nen skri­vit att hen hit­tat bå­de plast, pap­per och me­tall­fö­re­mål i sin träd­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.