Cy­kel­turis­ter ska få smak för Hal­land

SMÅFÖRETAGARE: LOC­KA FLER TU­RIS­TER

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Ge­nom Des­ti­na­tion Hal­lands 2020-pro­jekt har småföretagare längst Katte­gatt­le­den bland an­nat bör­jat sam­ar­be­ta mer med varand­ra.

Katte­gatt­le­den, Sve­ri­ges förs­ta na­tio­nel­la cy­kel­led, är en 37 mil lång sträc­ka mel­lan Helsing­borg och Gö­te­borg. Cy­kel­rut­ten går längst he­la Hal­land vil­ket in­ne­bär att cy­klis­ter­na pas­se­rar många hal­länds­ka småföretagare på vägen. För att gö­ra des­sa fö­re­tag mer at­trak­ti­va för cyk­lan­de tu­ris­ter star­ta­de Des­ti­na­tion Hal­land 2020 upp pro­jek­tet; Af­färs­ut­veck­ling Katte­gatt­le­den för­ra året.

EN AV DE fö­re­ta­ga­re som an­slu­tit sig till pro­jek­tet är Per och Bir­git Pers­son. Till­sam­mans dri­ver de Age­rör Hen­riks­gård i Olofs­bo där de hyr ut lä­gen­he­ter och bryg­ger

”Mini­des­ti­na­tio­ner­na kan in­ne­bä­ra att ett fö­re­tag står för hus­rum me­dan ett an­nat ser­ve­rar mat” SU­ZAN­NE GADD

pro­jekt­le­da­re

hem­ma­gjord öl. Un­der sex styc­ken pro­jekt­träf­far har pa­ret fått bol­la idéer med and­ra hal­länds­ka fö­re­ta­ga­re om hur man gör sin verk­sam­het mer ”cy­kel­vän­lig”.

– Pro­jek­tet har va­rit ett jät­te­bra ini­ti­a­tiv. Vi bru­kar ba­ra hy­ra ut lä­gen­he­ter­na vec­ko­vis på som­ma­ren, men nu pla­ne­rar vi att hy­ra ut på bå­de hös­ten och vå­ren till cy­kel­turis­ter, sä­ger Per Pers­son.

DEN RÖ­DA GÅR­DEN från 1600-ta­let köp­te pa­ret 1998 som bo­stads­hus, och Katte­gatt­le­den ut­an­för hu­set as­fal­te­ra­des för två år se­dan. I de­ras träd­gård är ett luf­tigt oran­ge­ri pla­ce­rat och in­ne bland vin­ran­kor­na och fi­kon­trä­den bör­ja­de Per Pers­son i vå­ras att hål­la i öl­prov­ning­ar för all­män­he­ten. En idé som en­ligt ho­nom själv blev till verk­lig­het tack va­re pro­jek­tet.

– Öl­prov­ning är väl­digt pop­pis nu­för­ti­den. Jag har bryggt öl för hem­mabruk i fy­ra år, men jag be­höv­de en knuff i rätt rikt­ning för att sö­ka till­stånd för att få lov att ha öl­prov­ning, sä­ger han.

I PRO­JEK­TET HAR man upp­ma­nat fö­re­ta­gar­na att sam­ar­be­ta och ta hjälp av varand­ra. En­ligt pro­jekt­le­da­ren Su­zan­ne Gadd kan man på så sätt ska­pa så kal­la­de mini­des­ti­na­tio­ner där tu­ris­ter­na ska kun­na äta, so­va och upp­le­va sa­ker längst vägen.

– Mini­des­ti­na­tio­ner­na kan in­ne­bä­ra att ett fö­re­tag står för hus­rum me­dan ett an­nat ser­ve­rar mat och ett tred­je er­bju­der nå­got att gö­ra. Då kan fö­re­ta­gen slus­sa tu­ris­ter­na emel­lan sig, sä­ger hon.

För att loc­ka tu­ris­ter­na på två hjul tror Su­zan­ne Gadd att det är vik­tigt att fö­re­ta­gen är med­vet­na om vad denna tu­rist­grupp är ute ef­ter. Där­för har al­la del­ta­ga­re fått kun­skap om cy­klis­tens be­hov och vil­ka af­färsidéer som det kan ge upp­hov till.

– Vi har sett en ten­dens av att de cyk­lan­de tu­ris­ter­na är na­tur­in­tres­se­ra­de, hälso­med­vet­na och valt att re­sa lång­samt. För dem är re­san och in­te des­ti­na­tio­nen själ­va må­let, sä­ger hon.

LANTLIGT. Den gam­la går­den har anor från 1600-ta­let. In­nan­för den blå dör­ren

Bild: ALINE LESSNER

bryg­ger Per Pers­son öl.

Bild: ALINE LESSNER

ORAN­GE­RI. I oran­ge­ri­et får mel­lan 12 till 16 gäs­ter plats när öl­prov­ning­en ska ge­nom­fö­ras.

Bild: ALINE LESSNER

FÖ­RE­TA­GA­RE. Per och Bir­git Pers­son bör­ja­de med öl­prov­ning­en i vå­ras. In­nan har de hyrt ut fy­ra styc­ken lä­gen­he­ter, vil­ket de kom­mer fort­sät­ta att gö­ra.

Bild: ALINE LESSNER

GE­MEN­SKAP. Pro­jekt­le­da­ren Su­zan­ne Gadd är po­si­tivt in­ställd till att pro­jek­tet med­fört sam­ar­be­ten mel­lan kommun­grän­ser­na i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.