Ny lo­kal för Sjuk­re­sor

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

”Det finns för­de­lar att ha for­do­nen in­om­hus” FRED­RIK DAHL­BERG av­del­nings­chef

Nu tar Sjuk­re­sor över lo­ka­ler­na från den gam­la re­stau­rang­en Ta­ver­na 154.

Ti­di­ga­re har sjuk­re­sor i Fal­ken­berg ut­gått från am­bu­lans­sta­tio­nen i Fal­ken­berg. Men på grund av ut­ö­kad per­so­nal och for­don får de in­te läng­re plats i lo­ka­len. I vå­ras skrevs hy­res­kon­trak­tet på för lo­ka­ler­na där re­stau­rang Ta­ver­na 154 höll till. En­ligt Fred­rik Dahl­berg, av­del­nings­chef för sjuk­re­sor i Re­gi­on Hal­land be­räk­nas in­flyt­ten ske i bör­jan av no­vem­ber.

– Just nu hål­ler fas­tig­hets­ä­ga­ren på att iord­ning­stäl­la och byg­ga om lo­ka­len för att an­pas­sa den ef­ter vå­ra be­hov, be­rät­tar han.

SJUK­RE­SOR I RE­GI­ON Hal­lands re­gi er­bju­der gra­tis lig­gan­de och sit­tan­de re­sor till och från läkar­vård, sjuk­vår­dan­de be­hand­ling och tand­lä­ka­re. Fal­ken­bergs sjuk­for­don körs av vård­per­so­nal och för att få re­sa krävs ett in­tyg om me­di­cins­ka skäl från vård­per­so­nal. Ef­ter flyt­ten kom­mer for­do­nen som i dags­lä­get står ut­om­hus att flyt­ta in­om­hus. Det hop­pas Fred­rik Dahl­berg kom­mer bi­dra till mind­re fel och bris­ter med for­do­nen.

– Det finns för­de­lar att ha for­do­nen in­om­hus, sär­skilt un­der vin­tern. Då kan även med­ar­be­tar­na skö­ta for­dons­kon­trol­len in­om­hus vil­ket ger en bätt­re ar­bets­mil­jö för dem, sä­ger han.

I DEN NYA lo­ka­len kom­mer även bätt­re om­kläd­nings­möj­lig­he­ter och stör­re ut­bild­nings­lo­kal finns till­gäng­li­ga.

– Gi­vet­vis har vi sett många för­de­lar med att va­ra i sam­ma hus som am­bu­lans­sjuk­vår­den men vi kom­mer fort­sät­ta att ha sam­ma verk­sam­het i de nya lo­ka­ler­na. Vi är väl­digt po­si­ti­va till flyt­ten. Den ger oss helt and­ra ytor att ar­be­ta på, sä­ger han.

Bild: JONATAN BYLARS

BYG­GER OM. Ti­di­ga­re har Ta­ver­na 154 hål­lit till i lo­ka­ler­na som nu ska bli Sjuk­re­sors nya bas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.