Myn­dig­he­ter­nas It-pro­blem kan bli

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen - Da­vid Pe­ter­son/tt

Post- och te­le­sty­rel­sen ska ta fram nya för­slag på hur sä­ker­hets­käns­lig in­for­ma­tion ska för­va­ras – men myn­dig­he­ter­nas It-pro­blem an­grips från fel håll, en­ligt fle­ra ex­per­ter.

– Först mås­te myn­dig­he­ter­na iden­ti­fi­e­ra vad som är skydds­värt, sä­ger sä­ker­hets­råd­gi­va­ren Pe­der Qvist. Post­ och te­le­sty­rel­sen (PTS) nya upp­drag från re­ge­ring­en hand­lar om att ta fram lo­ka­ler där sär­skilt skydds­värd in­for­ma­tion kan lag­ras. Men vil­ka myn­dig­he­ters in­for­ma­tion det hand­lar om har in­te spe­ci­fi­ce­rats i upp­dra­get.

– Ex­akt vad man ska gö­ra i de här ut­rym­me­na in­går in­te i upp­dra­get. Vi ska se till att ord­na en för­valt­nings­mo­dell där man skul­le kun­na pla­ce­ra viss It­ut­rust­ning på ett sä­kert sätt, sä­ger An­ni­ca Berg­man, av­del­nings­chef på PTS nät­sä­ker­hets­av­del­ning.

Men att ta fram skyd­da­de an­lägg­ning­ar för ex­em­pel­vis da­ta­ser­var kan bli dyrt. De po­ten­ti­el­la för­va­rings­plat­ser­na ska ha till­räck­ligt god mil­jö vad av­ser tem­pe­ra­tur, luft­fuk­tig­het och el samt ett skydd som gör att en­dast be­hö­rig per­so­nal har till­trä­de.

– Sä­ker­het kos­tar all­tid peng­ar, och det är väl där­för sä­ker­he­ten bris­ter ibland. Men om man tit­tar i and­ra än­den, vad kos­tar det att in­te gö­ra det?, sä­ger An­ni­ca Berg­man.

Det är bråt­tom att ska­pa struk­tu­rer för att skyd­da sam­hällsvik­tig in­for­ma­tion, har ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi (S) ti­di­ga­re sagt. Men att hit­ta säk­ra plat­ser är den enk­la bi­ten, en­ligt sä­ker­hets­råd­gi­va­ren Pe­der Qvist. Först mås­te re­ge­ring­en se till att myn­dig­he­ter­na re­der ut vil­ken skydds­värd in­for­ma­tion de har.

– Man har strun­tat i tand­vär­ken och ba­ra vän­ta på att den ska gå över., sä­ger han.

FOTO: SUSANNE LINDHOLM/TT/ARKIV

Post- och te­le­sty­rel­sen ska ta fram säk­ra plat­ser för för­va­ring av myn­dig­he­ter­nas sär­skilt skydds­vär­da in­for­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.