Fak­ta: Anders Borg

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Född: 1968 i Stock­holm.

Bor: I en lä­gen­het på Ös­ter­malm i Stock­holm.

Ut­bild­ning: Har stu­de­rat bland an­nat na­tio­na­le­ko­no­mi vid Stock­holms uni­ver­si­tet och stats­kun­skap vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

Fa­milj: Sam­bon Do­mi­ni­ka Peczyn­ski, tre barn och två bonus­barn. Ar­be­tar med: Se­dan 2015 är Anders Borg ord­fö­ran­de för Glo­bal fi­nan­ci­al sy­stem ini­ti­a­ti­ve, in­om World eco­no­mic fo­rum, sty­rel­se­le­da­mot och vice sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Kin­ne­vik In­vest­ment AB och råd­gi­va­re för Ci­ti. Se­dan 2016 är han sty­rel­se­med­lem i Ste­na in­ter­na­tio­nal. Se­dan 2017 är han sty­rel­se­med­lem i Bi­ma. Kar­riär: Be­sö­kan­de forska­ras­si­stent vid Pe­ter­son in­sti­tu­te for in­ter­na­tio­nal eco­no­mics 2015-2017, ord­fö­ran­de vid mo­bi­lo­pe­ra­tö­ren Mil­li­com 2015-2016, råd­gi­va­re till Fin­lands re­ge­ring mel­lan no­vem­ber 2014 och mars 2015. Sve­ri­ges fi­nans­mi­nis­ter 2006-2014, chefse­ko­nom och kansli­chef för Mo­de­ra­ter­na (2002-2006). Råd­gi­va­re till di­rek­tio­nen vid Sve­ri­ges Riks­bank (2001-2002), chef för av­del­ning­en för eko­no­misk ana­lys vid SEB (1999-2001), chefse­ko­nom vid ABN Am­ro Bank (1998-99), Ana­ly­ti­ker vid Trans­fe­ra­tor Al­fred Berg (1995-98). Ti­di­ga­re har Anders Borg va­rit bland an­nat vice ord­fö­ran­de i Mo­de­ra­ta ung­doms­för­bun­det och po­li­tiskt sak­kun­nig till då­va­ran­de stats­mi­nis­ter Carl Bildt (1991-1994).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.