Eu­ro­pol skic­kar vy­kort till ef­ter­lys­ta

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

”Bel­gis­ka pom­mes fri­tes är de bäs­ta och vi vet att du sak­nar dem.” ”Kom och seg­la med oss på en re­sa du ald­rig glöm­mer!”

Så ly­der någ­ra av for­mu­le­ring­ar­na på vy­kort som Eu­ro­pol skic­kar – till Eu­ro­pas 21 mest ef­ter­sök­ta brotts­ling­ar.

En av dem som den eu­ro­pe­is­ka po­lis­myn­dig­he­ten sö­ker ef­ter är bel­ga­ren Ar­tur Nawroc­ki, som po­li­sen skämt­samt för­sö­ker loc­ka hem med pom­mes fri­tes. Vy­kor­tet pryds även med en bild på land­mär­ket Man­ne­ken Pis i po­lis­ut­rust­ning och ett glas öl. Nawroc­ki är på flykt se­dan 2014, då han döm­des för drog­han­del.

Även en svensk man har fått ett vy­kort ”skic­kat” till sig, med en teck­nad se­rie fö­re­stäl­lan­de en vi­king som ja­gas och fång­as av po­li­sen.

Bakom den skämt­sam­ma kam­pan­jen lig­ger dock stort all­var. Eu­ro­pol hop­pas att män­ni­skor ska dri­vas till webb­si­dan där vy­kor­ten lig­ger, och kanske kän­na igen och kun­na läm­na upp­gif­ter kring nå­gon av de brotts­ling­ar som ef­ter­söks.

Se­dan po­lis­myn­dig­he­ten lan­se­ra­de sin lis­ta över de mest ef­ter­sök­ta brotts­ling­ar­na 2016 har to­talt 36 per­so­ner kun­nat hit­tas och fri­hets­be­rö­vas.

Ef­ter en lik­nan­de kam­panj i ju­las med en ad­ventska­len­der kun­de tre per­so­ner gri­pas, bland and­ra en britt som blev igen­känd i Ams­ter­dam.

Eri­ka Nek­ham/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.