Sol-och-vå­ra­re döms till fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

En 69-årig man döms av Uppsa­la tings­rätt till fäng­el­se i fy­ra år och fy­ra må­na­der för en mängd be­drä­ge­ri­er och stöl­der.

Han har gång på gång lu­rat äld­re kvin­nor på peng­ar.

Man­nens ty­pis­ka svind­le­ri in­ne­bar att han kon­tak­ta­de äld­re kvin­nor vid en livs­me­dels­bu­tik och påstod att han kom från Ica, Coop el­ler en bank och att han mås­te hjäl­pa kun­der­na att rät­ta till en fel­ak­tig be­tal­ning. Han lyc­ka­des of­ta lu­ra sig in i folks bo­stä­der och kom då över plån­böc­ker, kon­tan­ter, bank­kort och ko­der.

37 of­fer ingick i ut­red­ning­en. De fles­ta är kvin­nor mel­lan 60 och 90 år och de finns från Rå­neå i norr till La­holm i sö­der. Man­nen greps i Uppsa­la i feb­ru­a­ri ef­ter att po­li­sen gått ut med en bild på ho­nom.

Åta­let var upp­de­lat i 195 punk­ter. Det har dock in­te tings­rät­ten gått med på, ut­an har i stäl­let be­dömt att det hand­lar om 52 gär­ning­ar. Det be­ror bland an­nat på att åkla­ga­ren ha­de räk­nat var­je ut­tag med off­rens kort som ett en­skilt brott, även om de gjorts med ba­ra se­kun­der emel­lan, skri­ver tings­rät­ten i ett press­med­de­lan­de.

Man­nen döms bland an­nat för 25 grova be­drä­ge­ri­er, tio grova stöl­der och fem för­sök till grovt be­drä­ge­ri. Han fri­as på någ­ra punk­ter, där­ibland grov våld­täkt.

69-åring­en har fle­ra gång­er ti­di­ga­re dömts till långa fäng­el­se­straff för lik­nan­de brott. Tings­rät­ten har ta­git hän­syn till man­nens ål­der och för­säm­ra­de häl­sa när man be­stämt straf­fet den här gång­en.

Han ska ock­så be­ta­la ska­de­stånd på när­ma­re 270 000 kro­nor för olov­li­ga ut­tag. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.