Ny lag kan mins­ka bank­krång­el

Hallands Nyheter - - Konsument -

LAG: Den 1 au­gusti träd­de en ny pen­ning­tvättslag i kraft, nå­got som Kon­su­men­ter­nas Bank- och fi­nans­by­rå hop­pas kom­mer le­da till att fär­re kon­su­men­ter ute­sluts från vik­ti­ga bank­tjäns­ter. By­rån har un­der fle­ra år sett en ök­ning av kla­go­mål från kon­su­men­ter som ne­kats att öpp­na bank­kon­ton, med hän­vis­ning till pen­ning­tvättsla­gen. Med den nya la­gen blir reg­ler­na tyd­li­ga­re.

– För­hopp­nings­vis kan ban­ker­na hä­dan­ef­ter an­pas­sa si­na åt­gär­der bätt­re, sä­ger Kic­ki Wes­ter­ståhl, chef på Kon­su­men­ter­nas Bank- och fi­nans­by­rå. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.