We­de ställs mot gam­la lag­kam­ra­ter

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

”Fal­ken­berg har bra form nu, så det blir tufft. Det är tajt i se­ri­en så det blir nog små mar­gi­na­ler som av­gör.”

AN­TON WE­DE

Han kom som ett lån till FFF in­nan han in­för sä­song­en 2013 skrev på ett tvåårs­kon­trakt med klub­ben. 2015 läm­na­de An­ton We­de på för Helsing­borg. Men nu på lör­dag ska han mö­ta sitt gam­la lag i Gais-trö­jan.

För­ra sä­song­en blev han ut­sedd till årets Hif:are, men un­der som­marup­pe­hål­let skrev han på ett kon­trakt på 1,5 år med Gais.

– Jag ha­de en gans­ka tuff vår. Det gick bra ti­di­ga­re i Helsing­borg, men i år har jag va­rit i en formsvac­ka. Jag åk­te på en ska­da och när jag kom till­ba­ka hal­ka­de jag ef­ter kon­kur­rensmäs­sigt på det cen­tra­la mitt­fäl­tet. Jag vil­le ha stör­re möj­lig­het att få spe­la i höst och nu dök Gais upp, sä­ger An­ton We­de. Att kom­ma till­ba­ka till FFF var ing­et al­ter­na­tiv?

– Man får ju all­tid kol­la på al­ter­na­ti­ven som dy­ker upp. Men jag har inga dör­rar stäng­da där såklart. Jag triv­des jät­te­bra i FFF. Det gick gans­ka fort med Gais nu un­der som­ma­ren, det var myc­ket det som spe­la­de in ock­så, be­rät­tar han.

TROTS ATT DET är ett par år se­dan han spe­la­de med FFF har han fort­fa­ran­de bra koll på lör­da­gens mot­stånd.

– Jag har ju mött dem någ­ra gång­er med Helsing­borg, så det är väl ing­et spe­ci­ellt så. Men det är klart, jag har ju haft trä­na­ren och spe­lat med lag­kam­ra­ter­na, så jag har ju koll på hur de spe­lar.

Två om­gång­ar har av­ver­kats se­dan som­marup­pe­hål­let tog slut. FFF har vun­nit bå­da, och de vann dess­utom sista mat­chen in­nan up­pe­hål­let tog vid, så de kom­mer till Gö­te­borg med tre seg­rar i ryg­gen. Gais lig­ger på elf­te plats med 19 po­äng.

– Fal­ken­berg har bra form nu, så det blir tufft. Det är tajt i se­ri­en så det blir nog små mar­gi­na­ler som av­gör. För oss gäl­ler det ju att ta så många po­äng som möj­ligt så vi kla­rar oss från ne­ga­tivt kval.

MEN OM AN­TON kom­mer till start mot FFF är än så länge oklart.

– Jag har ont i ljums­ken så vi får se li­te. Jag fick gå av se­nast.

Hampus Svensson, Zla­tan Kri­za­no­vic, Amin Na­za­ri och Pas­si Pru­dence mis­sar mat­chen för FF på grund av ska­dor. Mahmut Özen är av­stängd.

Bild: MATHIAS BERGELD

SPE­LAR EL­LER SPE­LAR IN­TE? An­ton We­de har en krång­lan­de ljums­ke så om han kom­mer till spel mot FFF är osäkert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.