Dröm­lott­ning för FC Kö­pen­hamn

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Det en­da kvar­va­ran­de nor­dis­ka bi­dra­get i Cham­pi­ons Le­a­gue, FC Kö­pen­hamn, fick ett på pap­pe­ret över­kom­lig mot­stån­da­re i det stun­dan­de playoff-spe­let. Den dans­ka mäs­tar­klub­ben, som har fy­ra blå­gu­la spe­la­re i trup­pen, ställs mot Ka­ra­bach från Azer­bajdz­jan i dub­bel­mö­tet där vin­na­ren får en plats i hös­tens pen­ning­stin­na grupp­spel.

– Det är ett bra lag, men över två mat­cher tror jag att vi ska kun­na slå dem, sä­ger Fck-spe­la­ren Pe­ter An­ker­sen en­ligt Rit­zau.

Om FC Kö­pen­hamn fick nå­got av en dröm­lott var det ra­ka mot­sat­sen för Li­ver­pool. Den eng­els­ka jät­ten mö­ter tys­ka Hof­fen­heim, som ba­ra för­lo­ra­de fy­ra li­ga­mat­cher den gång­na sä­song­en.

De förs­ta playoff-mat­cher­na spe­las 15–16 au­gusti och re­tu­rer­na en vec­ka se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.