I SISTA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Hallands Nyheter - - Sporten -

Änt­li­gen, nu kän­des det som Sol­val­la på den gam­la go­da ti­den!

Ja, per­fekt ba­na, trav av klass och hygg­ligt med folk – pre­cis som det ska va­ra på na­tio­na­la­re­nan.

Jag syf­tar på ons­da­gens V86:a på Sol­val­la. Oj, så skoj det var att föl­ja täv­ling­ar­na och kö­ra på den nyom­lag­da tra­vo­va­len.

Visst, jag ha­de ba­ra en häst till start och blev fast med rub­bet i mål med fa­vo­ri­ten Young­blood Pel­li­ni som fem­ma, så det var fru­stre­ran­de. Än­då läm­na­de jag Sol­val­la med ett le­en­de på läp­par­na.

Det är så här det ska va­ra på Sol­val­la.

Och, V86 på en och sam­ma ba­na är nog bäst. Tio lopp pas­sa­de ock­så ut­märkt.

Lu­rig V75-om­gång

Un­der au­gusti ska det kö­ras tio (!) V75-om­gång­ar och Rätt­vik är först ut.

Se­dan kom­mer i tur och ord­ning Åby (12), Dan­ne­ro (13), Sol­val­la (16), Rom­me (19), Jä­gers­ro (23), Åby (24), Bergså­ker (25), Bergså­ker (26) och Char­lot­tenlund (27). Ja, det är tur att man in­te är li­ra­re. Hur ska de hin­na lä­sa in sig – och var ska de ta spel­peng­ar­na ifrån?

Kanske ge­nom att sät­ta sju­an i Rätt­vis klu­ri­ga om­gång. Jag spi­kar BT´S Viclan­do och 4 Bro­ad­way Ap­po­lo. Den först­nämn­de är en rik­tigt lång­skott, men det är ett öp­pet Klass Ii-lopp ut­an di­rekt stjärn­glans. En­joy the Li­fe lär bli fa­vo­rit, men det är upp­lagt för grov­jobb, så då kan BT´S Viclan­do kanske av­gö­ra på speed ef­ter en vass styr­ning av Ulf Eriks­son.

Bro­ad­way Ap­po­lo har ra­dat upp seg­rar­na och att Ör­jan Kihl­ström nu kör Johan Un­ter­ste­i­ners duk­ti­ga 5-åring känns tryggt.

Var­för änd­ra till 2640?

Jag har vun­nit Som­martra­vets fi­nal på Rätt­vik, men då var det medel­di­stans. Nu är det 2640, vil­ket gi­vet­vis gyn­nar häs­tar­na med myc­ket peng­ar på kon­tot som On Track Pi­ra­ten och Reck­less.

Jag ha­de hell­re sett att det va­rit 2140. Min vin­na­re nu? Ja, No­bel Amok – men jag hop­pas mest på att Ural hål­ler un­dan från led­ning­en ...

I öv­rigt; ja, in­för sam­ma start­tid för kvälls­tra­vet över he­la lan­det. 18.15 lå­ter bäst men jag kö­per även 18.30.

Tho­mas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.