Show med kän­da ori­gi­nal

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AN­NA WETTERQVIST 010-471 53 44 an­na.wetterqvist@hn.se

Två av värl­dens mest kän­da band blir svensk show i Fal­ken­berg när lo­ka­la mu­si­ker gör två tri­bu­te-kon­ser­ter med lå­tar från Be­at­les och Pink Floyd i hel­gen.

Fal­ken­bergs­mu­si­ker­na tar med publi­ken på en re­sa i 1960- och 1970-ta­lets an­da. I går kväll stod man på Hwi­tans scen i Fal­ken­berg med sho­wen ”The White Al­bum” – där man spe­la­de lå­tar från Be­at­les vi­ta plat­ta med lå­tar som ”Back in the USSR ” och ”Ob-la-di Ob-la­da”.

I kväll, lör­dag den 5 au­gusti, är det dags för upp­sätt­ning­en ”Shi­ne On” – en tri­bu­te till Pink Floyd med en djup­dyk­ning i al­bu­met ”Dark Si­de of the moon”.

– Vi gil­la­de Pink Floyd helt en­kelt och med den sho­wen har vi hål­lit på se­dan 2004 då vi ha­de pre­miär på Stads­tea­tern i Fal­ken­berg. Då fat­ta­de ing­en vad vi höll på med men det gick jät­te­bra, be­rät­tar Hans Scha­ko­nat som fun­ge­rar som ka­pell­mäs­ta­re för bå­da upp­sätt­ning­ar­na.

EF­TER STAR­TEN I Fal­ken­berg blev det tur­né­er runt Sve­ri­ge med ”Shi­ne On” på bå­de ut­om­hus­sce­ner och kon­sert­hus.

– Det var kul att spe­la lå­tar­na och det är in­te jät­tesvår mu­sik. Det som är svårt är att hit­ta stäm­ning­en, det rät­ta soun­det och mysti­ken, sä­ger Hans.

Men till sin hjälp har ban­det all­tid haft sin ljud­tek­ni­ker Mat­ti­as Jo­hans­son.

– Ut­an ho­nom blir det in­te sam­ma sak. Han är väl­digt vik­tig för oss.

Nu­me­ra har ban­det en re­la­tivt fast re­per­to­ar men ti­di­ga­re har det ibland näs­tan va­rit krig om att väl­ja ut vil­ka lå­tar som ska spe­las. Då har man löst det ge­nom att rös­ta.

– Det hände att vi näs­tan blev li­te små­su­ra på varand­ra. Jag gil­lar ju ti­di­ga Pink Floyd-lå­tar me­dan de and­ra gil­la­de se­na­re mu­sik.

När det gäl­ler Be­at­les-sho­wen är det en gam­mal dröm för Hans Scha­ko­nat. I sommar tog han ste­get fullt ut och i går kan man sä­ga att det var världs­pre­miär.

– Jag har pra­tat om det i sä­kert tio år, om Be­at­les vi­ta plat­ta. Där finns många hits och den plat­tan be­ty­der myc­ket för mig. Men där finns ock­så många okän­da lå­tar som är kul att lyf­ta fram.

MEN DET ÄR sto­ra skill­na­der mel­lan Be­at­les och Pink Floyd. För­u­tom att mu­siksti­lar­na är helt oli­ka är Be­at­les lå­tar kor­ta me­dan Pink Floyds lå­tar of­ta är långa och med mer rent in­stru­men­ta­la par­ti­er. Det­ta be­kym­rar dock in­te Hans Scha­ko­nat som tar sig an allt med sam­ma kon­cent­ra­tion och am­bi­tion.

– Vi har vux­it upp med den här mu­si­ken och vi för­sö­ker nog i förs­ta hand att ska­pa en stäm­ning, ett rum där publi­ken kan kän­na igen sig. Vi för­sö­ker hål­la oss till ori­gi­na­let men vi kan ibland gö­ra eg­na ar­range­mang med so­lon men det gäl­ler att be­hand­la ma­te­ri­al med re­spekt.

I SOMMAR ÄR spel­ning­ar­na på Hwi­tan de en­da som man gör men kanske kom­mer man att tur­ne­ra med Be­at­les-sho­wen fram­ö­ver.

– Vi har bra mu­si­ker och skö­na män­ni­skor i bå­da sho­wer­na och al­la vill all­tid va­ra med så vi får se vad som hän­der, av­slu­tar Hans.

Bild: AN­NA WETTERQVIST

KLASSIKER. Fredagskvällen gick i The Be­at­les tec­ken med Claes Jag­born på bas och sång, Kristi­na Karls­son på sång, Björn Karls­son på sång, Hans Scha­ko­nat på gi­tarr och sång, Pe­ter Bengts­son på gi­tarr, Tor­björn Karls­son på trum­mor och Johan Juss­lin på key­bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.