Så tyc­ker po­li­ti­ker­na om fes­ti­va­len

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

Den mans­fria fes­ti­va­len har va­rit på al­las läp­par un­der de se­nas­te da­gar­na. Ska Fal­ken­bergs kom­mun stöt­ta ett så­dant ar­range­mang el­ler ej? HN pra­ta­de med lo­ka­la po­li­ti­ker om sa­ken.

Det Kristjan Fan­nar på kom­mu­naläg­da Des­ti­na­tions­bo­la­get i Fal­ken­berg har ut­tryck är en po­si­tiv in­ställ­ning till att en mans­fri fes­ti­val skul­le kun­na ar­ran­ge­ras av ini­ti­a­tiv­ta­ga­re Emma Knyc­ka­re i Fal­ken­berg. Ett så­dant eve­ne­mang stöds i så fall av kom­mu­nen, på sam­ma sätt som ex­em­pel­vis Tjejvät­tern stöds av Mo­ta­la kom­mun. Att kom­mu­nen själv skul­le ar­ran­ge­ra en mans­fri fes­ti­val tyc­ker Per Svensson (S), op­po­si­tions­råd Fal­ken­bergs kom­mun, in­te är en bra idé.

– Det är helt okej att en an­nan ar­ran­gör ar­ran­ge­rar det, men ab­so­lut in­te en kom­mun, sä­ger Per Svensson.

Han är dä­re­mot för­vå­nad över vil­ken oer­hörd kri­tik som ett even­tu­ellt ar­range­mang har mött, och tilläg­ger:

– Det är häp­nads­väc­kan­de att det finns så många män som kan bli så upp­rör­da över den här sa­ken, sä­ger Per Svensson.

Filip Ber­tils­son, vice grupple­da­re för mo­de­ra­ter­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge i Fal­ken­berg, var tyd­lig med si­na åsik­ter på so­ci­a­la me­di­er. Han be­rät­tar för HN att kom­mu­nen in­te kom­mer ar­ran­ge­ra nå­gon mans­fri fes­ti­val. Han har själv kon­tak­tat kom­mu­naläg­da Des­ti­na­tions­bo­la­gets ord­fö­ran­de Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son och fått be­kräf­tat att så är fal­let.

– Huruvi­da en fes­ti­val kom­mer att ske vet jag in­te, men med kom­mu­nalt stöd kom­mer det åt­minsto­ne in­te ske – och in­te hel­ler med kommunal spons­ring.

Kom­mun­rå­det Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C) tyc­ker det är vik­tigt att po­äng­te­ra att det in­te är kom­mu­nen som anordnar fes­ti­va­len, vil­ket har flo­re­rat i oli­ka me­di­er.

– I Stu­dio ett fick Ma­ria Haldesten rät­ta DN:S le­dar­skri­bent ef­tersom folk pra­tar som om det är kom­mu­nen som ska an­ord­na fes­ti­va­len. Så är det in­te, sä­ger Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son och fort­sät­ter:

– Des­ti­na­tions­bo­la­get har gjort helt rätt när det kom­mer en sig­nal om att man sö­ker en eve­ne­mangs­plats. Vi har högt i tak och vi är öpp­na.

Skul­le en ar­ran­gör vil­ja an­ord­na en mans­fri fes­ti­val i Fal­ken­berg skul­le kom­mu­nen be­hand­la den som al­la and­ra eve­ne­mangsar­ran­gö­rer, så länge allt sker in­om la­gens ra­mar, sä­ger Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son.

– En så­dan fes­ti­val skul­le i så fall få sam­ma be­hand­ling som kon­ser­ten på Stor­tor­get el­ler dans­bands­fes­ti­va­len i Ul­la­red. Vi ar­ran­ge­rar in­te eve­ne­mang­en själ­va, vi spons­rar in­te med kom­mu­na­la me­del men vi kan hjäl­pa till, lot­sa och hy­ra ut mark. Vi hjälper al­la lik­vär­digt. Fal­ler fes­ti­va­len in­om al­la ra­mar kan det even­tu­ellt bli en fes­ti­val i Fal­ken­berg, sä­ger Ma­ri­lou­i­se Wer­ners­son.

Vad tyc­ker du om idén – en mans­fri fes­ti­val?

– Det är en an­nan sak. Jag ha­de öns­kat att vi in­te ha­de be­hövt ta den här dis­kus­sio­nen, det är det olyck­li­ga i sam­man­hang­et. Jag är oer­hört upp­rörd över över­grep­pen, och tyc­ker vi ska fun­de­ra över vad vi ska gö­ra för att för­hind­ra det­ta. Ska in­te tje­jer kun­na gå på fes­ti­va­ler? sä­ger Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son.

”Des­ti­na­tions­bo­la­get har gjort helt rätt när det kom­mer en sig­nal om att man sö­ker en eve­ne­mangs­plats. Vi har högt i tak och vi är öpp­na, men det ska gi­vet­vis ske in­om la­gar och reg­ler.” MA­RI-LOU­I­SE WER­NERS­SON (C) kom­mun­råd Fal­ken­berg

Bild: OLA FOLKESSON

KOM­MUN­RÅD. Des­ti­na­tions­bo­la­get har gjort helt rätt, tyc­ker Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C), kom­mun­råd Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.