Ji Nils­son väl­jer stu­dio fö­re sce­nen

Hon bör­ja­de sin kar­riär på Soundcloud och om mind­re än en må­nad kom­mer de­bu­tal­bu­met. Sce­nen är dock ing­et al­ter­na­tiv för ar­tis­ten Ji Nils­son. – Än så länge kän­ner jag att jag in­te vill det, sä­ger hon.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MAT­HIL­DA OLAUSSON/TT

Ar­tis­ten Ji Nils­son, som egent­li­gen he­ter Jo­se­fi­na Nils­son, mej­la­de sitt skiv­bo­lag mitt i nat­ten och fö­reslog att kom­man­de sing­eln Proud skul­le släp­pas un­der Pri­de­fes­ti­va­len i Stock­holm. Sagt och gjort, lå­ten är ute.

TI­DI­GA­RE HAR Ji Nils­son skri­vit ic­kekö­nad mu­sik för att al­la ska kun­na re­la­te­ra. Men denna gång vil­le hon att det skul­le va­ra tyd­ligt att det var, som hon be­skri­ver det, en ”les­bisk låt”.

– För and­ra kanske det är som att jag kom­mer ut med den här lå­ten, men så är det in­te rik­tigt för mig. Det gjor­de jag in­nan, för mig själv och min fa­milj. Så det känns in­te jät­te­läs­kigt el­ler su­per-ground­bre­a­king att jag har släppt den här lå­ten just nu. Men jag kän­ner mig än­då väl­digt stolt nu när den är ute, sä­ger hon.

Hon be­rät­tar att många har kom­mit fram till hen­ne un­der vec­kan som gått och gett po­si­tiv re­spons till lå­ten.

– Det är bå­de svens­ka fans och fans utom­lands som har sagt typ, ”tack för att du gör någon­ting för vårt com­mu­ni­ty”. Då kän­des det helt plöts­ligt myc­ket stör­re och fe­ta­re,

att det fak­tiskt är vik­tigt för and­ra att ha fler fö­re­bil­der som är öpp­na med att de är gay, sä­ger Ji Nils­son.

KAR­RIÄ­REN TOG FART på ström­nings­tjäns­ten Soundcloud, där Ji Nils­son släpp­te si­na eg­na lå­tar. Hon har stått myc­ket på sce­nen som yng­re, men i dags­lä­get är det nå­got hon har valt bort.

– Jag är en kvin­na med väl­digt be­stäm­da åsik­ter, men när jag väl änd­rar mig kan det gå snabbt. Än så länge kän­ner jag att jag in­te vill det. Jag stod jät­te­myc­ket på scen när jag var yng­re. En dag när jag var typ 22 år och ha­de kon­sert med ett band jag var med i då, kän­de jag plöts­ligt att jag ha­ta­de att stå där. Det var in­te läng­re en plats jag tyck­te om, sä­ger Ji Nils­son.

DÄ­RE­MOT ÄR DET ny mu­sik på gång. I slu­tet av au­gusti kom­mer de­bu­tal­bu­met Scan­di­na­vi­an pain.

– Det hand­lar om hjär­tesorg, om far­väl, ock­så om att käm­pa för kär­lek, att ge upp på kär­lek. Egent­li­gen he­la mitt 2016, det var ett väl­digt hän­del­se­rikt år på ett väl­digt job­bigt sätt. Jag blev helt över­väl­di­gad av allt som hände i mitt liv då.

– Min sys­ter­son gick bort ti­digt 2016, sam­ti­digt som jag kom ur ett åt­ta­å­rigt för­hål­lan­de, kom ut, ha­de ett rö­rigt kär­leksliv och be­höv­de sam­ti­digt han­te­ra väl­digt myc­ket sorg, sä­ger hon.

FAVORITFÄRGEN. Ji Nils­son äls­kar fär­gen blå: ”Jag ha­de ro­sa hår för typ sju år se­dan, men det kän­des så själv­klart när

Bild: ERIK SIMANDER/TT

jag sen fär­ga­de det blått, det är ju en färg jag äls­kar och vill se var­je dag.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.