Aki Kau­ris­mä­ki nob­bar Oscars­ga­lan – igen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Den fins­ke re­gis­sö­ren tac­kar nej till att bli Oscarsno­mi­ne­rad, skri­ver SVT:S Kul­tur­ny­he­ter­na och hän­vi­sar vi­da­re till tid­ning­en Helsingin Sa­no­mat.

En­ligt an­sva­rig för Fin­lands bi­drag på ga­lan, finns det ing­en när­ma­re mo­ti­ve­ring till be­slu­tet. No­ter­bart är dock att Kau­ris­mä­ki har nob­bat ga­lan två gång­er ti­di­ga­re, då av po­li­tis­ka skäl.

När Man­nen ut­an min­ne no­mi­ne­ra­des som förs­ta fins­ka film i histo­ri­en, 2003, stan­na­de Kau­ris­mä­ki hem­ma i en pro­test mot Irak­kri­get och USA:S politik. Tre år se­na­re tac­ka­de han nej till att ens bli no­mi­ne­rad för Ljus i skym­ning­en.

Re­gis­sö­ren är ak­tu­ell med Ljus i nat­ten, som ha­de kun­nat no­mi­ne­ras i ka­te­go­rin bäs­ta ic­ke eng­elsk­språ­ki­ga film. Ti­di­ga­re i år vann den pris på Ber­lins filmfes­ti­val för bäs­ta re­gi.

I sam­band med fes­ti­va­len be­rät­ta­de Kau­ris­mä­ki för eter­me­die­bo­la­get Yle att han ska slu­ta gö­ra film. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.