Pros­tens gör klas­sis­ka rät­ter i piz­za­form

Ur dröm­men om att ska­pa den fa­vo­rit­krog som de än­nu in­te fun­nit, och med pas­sion att lyf­ta fram lo­ka­la små­pro­du­cen­ter, föd­des Pros­tens piz­za. Hem­mak­ro­gen där spän­nan­de piz­zor, väl­kom­po­ne­ra­de snacks och na­tur­vi­ner ra­mas in av ge­men­skap och kär­lek till re­gi

Hallands Nyheter - - Mat - THE­RE­SE ELGQUIST mat­skri­bent

Idet lil­la sam­häl­let Skrea Bac­ke ut­an­för Fal­ken­berg dri­ver Mar­cus Nord­gren och Lisa Lem­ke krog på sin all­de­les eg­na präst­gård.

– Ibland får vi frågan om det in­te är job­bigt att dri­va krog hem­ma. Men vi tyc­ker det är här­ligt när det är fullt med folk i träd­går­den. Det ska va­ra så här, me­nar Lisa.

För Mar­kus och Lisa har det näs­tan all­tid hand­lat om mat. Mar­cus bör­ja­de, ef­ter av­slu­ta­de kock­stu­di­er, som kock i flot­tan un­der lum­pen, och gick via kro­gar i Gö­te­borg och sä­song­er i fjäl­len till egen krog med någ­ra vän­ner i Fal­ken­berg.

Lisa tog sitt förs­ta steg in i mat­värl­den via jour­na­list­stu­di­er, där kär­le­ken till skri­van­de och mat led­de fram till re­por­tage och re­cept för GP, vil­ket följ­des av för­frå­gan om att skri­va kok­bok och se­na­re även gö­ra tv.

MEL­LAN KRO­GAR, KOKBÖCKER och and­ra pro­jekt väx­te idén fram om att gö­ra nå­got ihop, men rik­tigt vad var än­nu oklart. Sen­som­ma­ren 2011 köp­te de dröm­hu­set, en gam­mal präst­gård med la­da och till­hö­ran­de sten­ugn. Un­der en re­sa till New York li­te se­na­re be­sök­te de den mytomspun­na Ro­ber­tas Piz­za i Broo­klyn.

– Där och då kän­de vi di­rekt; det är det här vi ska gö­ra i Skrea Bac­ke be­rät­tar Lisa.

Vå­ren där­på flyt­ta­de de in och ett drygt år se­na­re slog Pros­tens Piz­za upp dör­rar­na för förs­ta gång­en.

NÄR PIZZAUGNEN VÄRMTS upp ring­lar sig kö­er­na långa. Fa­milj, vän­ner och gäs­ter sam­las i den lil­la piz­ze­ri­an, och som­mar­tid även på grus­upp­far­ten och gräs­mat­tan mel­lan präst­går­den och piz­ze­ri­an, för att um­gås och sma­ka det bäs­ta som går att få tag på från de kring­lig­gan­de går­dar­na just nu. Stolt­he­ten över det som pro­du­ce­ras i re­gi­o­nen är tyd­lig. På he­ders­plats i piz­ze­ri­an finns “hjär­te­tav­lan” med nam­nen på de pro­du­cen­ter som Pros­tens job­bar tätt sam­man med.

– Vi vill job­ba med re­na pro­duk­ter, re­na sma­ker och all­ra helst lo­kalt och eko. Det finns så ma­giskt duk­ti­ga pro­du­cen­ter här i Fal­ken­berg. Och det känns vik­tigt att ar­be­ta med okonst­la­de pro­duk­ter, för att in­te sab­ba jor­den vi le­ver på, me­nar Lisa.

DET AB­SO­LUT VIK­TI­GAS­TE med en piz­za är de­gen me­nar Mar­cus och Lisa. På Pros­tens ser­ve­ras piz­zor på ro­merskt vis, med rik­tigt tun­na och kris­pi­ga bott­nar, som top­pas med lo­ka­la rå­va­ror. In­te säl­lan får klas­sis­ka rät­ter ta form på piz­za­bot­ten. Ett så­dant ex­em­pel är som­mar­piz­zan (el­ler “Book of souls” som den he­ter på me­nyn) som Mar­cus ba­kar ut och gräd­dar i sten­ug­nen.

– Det är egent­li­gen al­la klas­sis­ka till­be­hör till matjes, fast på en piz­za. I ju­las ha­de vi en jans­son­piz­za på me­nyn.

– När vi sät­ter oss ner för att sät­ta me­ny­er­na frå­gar vi varand­ra “Vad är du su­gen på nu?!” tilläg­ger Lisa.

För att få till den per­fek­ta bot­ten är det vik­tigt med en or­dent­ligt varm ugn. An­vänd gär­na piz­za-sten som fått vär­mas upp i ug­nen i minst tre tim­mar. Har du ing­en sten går det bra att stäl­la in så många plå­tar som du får tag på och lå­ta dem bli rik­tigt var­ma.

– Ju fler var­ma plå­tar i ug­nen, desto hög­re blir tem­pe­ra­tu­ren för­kla­rar Mar­cus.

YT­TER­LI­GA­RE PIZZATIPS är att för­be­re­da top­ping­en in­nan ut­bak­ning, och att in­te läg­ga på för myc­ket.

– När du ba­kat ut bot­ten vill du snabbt på med bas och top­ping in­nan piz­zan åker in i ug­nen. Och mind­re top­ping ger kris­pi­ga­re bot­ten tip­sar Lisa.

Vi­ta piz­zor, med en bas på cre­me fraiche, är fa­vo­ri­ten hos bå­de gäs­ter och Mar­kus och Lisa själ­va. För­u­tom som­mar­piz­zan ba­kas det i dag även en med fläsk, ra­bar­ber­chut­ney, stekt lök och svart­kål. Kom­bi­na­tio­nen av söt chut­ney, syr­lig cré­me fraîche och salt fläsk vi­sar hur nå­got en­kelt kan bli nå­got all­de­les ex­tra. Pre­cis som det mesta på Pros­tens.

Bil­der: JO­NAS LINDSTEDT

BRAVE NEW WORLD. Fläsk sam­sas med cre­me fraîche, ra­bar­ber­chut­ney, stekt lök och svart­kål i denna lätt­la­ga­de men ovan­li­ga piz­za.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.