Fa­mil­jer ska lyf­tas ur fat­tig­dom

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Do­ku­men­tär­se­ri­en ”Daugh­ters of des­tiny” föl­jer fem in­dis­ka flic­kor från ut­fat­ti­ga da­lit­fa­mil­jer. Se­ri­ens fy­ra av­snitt ut­spe­lar sig un­der sju år och skild­rar flic­kor­nas upp­växt på den uni­ka in­ter­nat­sko­lan Shan­ti Bha­van. Al­la barn som går på Shan­ti Bha­van för­vän­tas lyf­ta si­na fa­mil­jer ur fat­tig­dom och bi­dra till en bätt­re värld.

Se­ri­en fram­hä­ver hur stu­den­ter­na kämpar för att hit­ta sig själ­va, om­de­fi­ni­e­ra ge­nus och klass och ska­pa en ny fram­tid. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.