Bi­lar och män­ni­skor från skil­da de­cen­ni­er sam­la­des på Fal­ken­bergs mo­tor­ba­na när det van­ka­des 50-års­ju­bi­le­um.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

50-års­ju­bi­le­et på Fal­ken­bergs mo­tor­ba­na präg­la­des av höga has­tig­he­ter och dund­ran­de mo­to­rer. Da­gen bjöd på en sa­lig bland­ning av nostal­gi, glass, gokart och he­li­kop­ter­flyg­ning.

Pre­cis in­till ba­nan sam­las män­ni­skor kring mo­tor­hu­ven på en Ca­ma­ro från 1969. På fö­r­ar­dör­ren står nam­net ”Bo Ridström”. Var­för in­tres­set för just det­ta åk?

Bo Ridström be­rät­tar att bi­len för­mod­li­gen har så många be­und­ra­re på grund av dess ljud­styr­ka. Den lå­ter bäst, me­nar han. Den bygg­des i en tid då det in­te fanns någ­ra ljud­be­gräns­nings­reg­ler.

– Ljud och ra­cing hör ihop. En­ligt min upp­fatt­ning ska det lå­ta högt, sä­ger Bo Ridström.

Ca­ma­ron ha­de vi­lat i 35 år, men två man ar­be­ta­de i 14 da­gar för att få den kör­klar till ju­bi­le­et.

FAL­KEN­BERGS MO­TOR­BA­NA in­vig­des i augusti 1967 i sam­band med Väst­kust­lop­pet. Det be­ty­der att 50-års­da­gen nu skul­le fi­ras med bul­ler och bång.

Fler­ta­let i publi­ken har ål­dern in­ne för att kun­na ha upp­levt in­vig­ning­en på 60-ta­let, men de yng­re be­sö­kar­na är minst li­ka ny­fik­na.

– Det är kul med bi­lar. Det går

”Ljud och ra­cing hör ihop. En­ligt min upp­fatt­ning ska det lå­ta högt”

BO RIDSTRÖM

fort och det lå­ter, sä­ger Victor An­ders­son som till­sam­mans med Erik Carls­son och Adam Svens­son be­trak­tar cock­pi­ten till en For­mel 1-bil. Vän­ner­na ver­kar fa­sci­ne­ras av möj­lig­he­ten att tes­ta själ­va och rör sig vi­da­re mot go­kart­ba­nan.

DEN 500 ME­TER långa go­kart­ba­nan fylls var ti­on­de mi­nut av ett nytt gäng som vill gö­ra ett för­sök att ta den snä­vas­te sväng­en. Det är lång kö och har va­rit un­der prin­cip he­la da­gen, be­rät­tar Fred­rik Ljung­berg som hjäl­per till vid ba­nan.

– Det är ro­ligt när det kom­mer så myc­ket folk! sä­ger han.

För den som sö­ker ad­re­nalin­kic­kar står he­li­kop­tern re­do en bit bort. So­len ski­ner. Väl up­pe i he­li­kop­tern har be­sö­ka­ren förs­ta par­kett över mo­tor­ba­nan. Vad gör en he­li­kop­ter på en ra­cing­ba­na?

– De fles­ta vill åka med ba­ra för upp­le­vel­sen, sä­ger Erik Lind­ström på Storm He­liworks. Hit­tills har de flu­git 15 he­li­kop­ter­tu­rer på någ­ra yn­ka tim­mar.

BI­LAR I SKIL­DA års­mo­del­ler står par­ke­ra­de på and­ra si­dan om de­pån och fängs­lar be­sö­ka­re. Men in­te al­la.

Åt­ta­å­ri­ga Kay­lee Norstedt är här till­sam­mans med pap­pa Daniel An­ders­son.

– Min pap­pa vil­le åka hit. Jag tyc­ker det är så­där, sä­ger hon. Är du in­tres­se­rad av bi­lar? – Li­te. Men mest av häs­tar. När Hal­lands Ny­he­ter träf­far Kay­lee Norstedt sit­ter hon i fö­rar­sä­tet på den Lo­tus Cor­ti­na, 1965-års mo­dell, som var med och täv­la­de un­der mo­tor­ba­nans in­vig­nings­år. Då satt fö­ra­ren Inge­mar Lars­son, 85, bakom ratten.

– Ba­nan är i myc­ket bätt­re skick nu. Bi­lar­na går ju väl så fort i dag, sä­ger han.

Da­gen på mo­tor­ba­nan bjöd på en no­stal­gisk till­ba­kablick, men ock­så en möj­lig­het att full­kom­ligt upp­slu­kas av sitt in­tres­se.

Bild: ALINE LESSNER

BAKOM RATTEN. Det var in­te ba­ra äld­re män som tog plats i fö­rar­sä­tet. Åt­ta­å­ri­ga Kay­lee Norstedt häng­de med när Fal­ken­bergs mo­tor­ba­na fi­ra­de 50 år.

JUBILAR. På mo­tor­ba­nans 50-års­dag fanns det en mängd möj­lig­he­ter till

Bild: ALINE LESSNER

ad­re­nalin­kic­kar – bland an­nat ge­nom att be­und­ra ba­nan från ovan i he­li­kop­ter.

Bild: ALINE LESSNER

BILFANTAST. Casper Yng­vesson, 3, pas­sa­de på att äta glass och test­kö­ra brand­bi­len på bar­nens snits­la­de ba­na.

Bild: ALINE LESSNER

ERFAREN. Bo Ridström har kört ra­cing se­dan 1963. Un­der sön­da­gen gjor­de han come­back på Fal­ken­bergs mo­tor­ba­na.

Bild: ALINE LESSNER

TILL­BA­KA. 85-åri­ga Inge­mar Lars­son kör­de med en den­na Lo­tus Cor­ti­na på in­vig­ning­en av ba­nan 1967. Det blev ett kärt åter­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.