Ra­di­opra­ta­ren och skri­ben­ten Kal­le Lind dök ner i Jan Myr­dals bib­li­o­tek och dess por­no­gra­fi­sam­ling.

Skri­ben­ten och ra­di­opra­ta­ren Kal­le Lind grot­ta­de ned sig i Jan Myr­dals arkiv un­der hel­gen. An­led­ning­en? Myr­dals uni­ka sam­ling av por­no­gra­fi ska upp­märk­sam­mas i en kom­man­de bok.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MYRDAL: UNIK SAM­LING UPP­MÄRK­SAM­MAS I BOK ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

När Hal­lands Ny­he­ter kli­ver in i Jan Myr­dal­bib­li­o­te­ket möts vi av me­die­pro­fi­len Kal­le Lind. Många kanske kän­ner igen ho­nom från den se­nas­te sä­song­en av ”På Spå­ret”, el­ler ge­nom hans podcast ”Sned­tänkt med Kal­le Lind” där han un­der var­je vec­ka tar upp ud­da kul­tur­fe­no­men.

Kal­le Lind har pre­cis va­rit på gui­dad tur i bib­li­o­te­kets al­la vinklar och vrår till­sam­mans med Lasse Di­ding. Det är svårt att ori­en­te­ra sig i hu­set och al­la in­tryck gör ho­nom li­te yr, be­rät­tar han.

Det finns en spe­ci­ell an­led­ning till hans be­sök. Da­gens sam­tal­säm­ne är hans med­ver­kan i en kom­man­de cof­fee ta­b­le-bok – och porr.

BOKEN SKA TA upp en rad oli­ka aspek­ter från Jan Myr­dal­bib­li­o­te­ket. En av skri­ben­ter­na upp­märk­sam­mar skiv­sam­ling­en, en an­nan por­no­gra­fin. Re­dak­tö­ren Pel­le Ax­els­son tog kon­takt med Kal­le Lind som ome­del­bart nap­pa­de på idén.

– Jag tyc­ker det är kul att det bor en far­bror (Myrdal) här ne­re. Att allt det­ta är hans liv. Boken blir ett vik­tigt kul­tu­rellt pro­jekt, sä­ger han.

Men att Kal­le Linds bi­drag skul­le be­hand­la just por­no­gra­fi var hans eget öns­ke­mål.

– Jag frå­ga­de re­dak­tö­ren om äm­net var le­digt, och om ing­en an­nan ha­de pax­at por­no­gra­fin skul­le jag vil­ja skri­va om den, sä­ger han och skrat­tar. Blir det in­te ba­ra ”en man som skri­ver om snusk”?

– Det är en rim­lig re­ak­tion. Min me­ning är in­te att skri­va en snus­kig text till boken, men jag ser vär­det i att sam­la och do­ku­men­te­ra. Jag är in­tres­se­rad av por­no­gra­fin som mänsk­ligt ut­tryck.

Väl ne­re i hu­sets käl­la­re an­slu­ter Jan Myrdal, och tar fram en bok av för­fat­ta­ren Edu­ard Fuchs ur hyl­lan.

– Oj, här blev det visst li­te snusk! ut­bris­ter Kal­le Lind.

Men bil­der­na i boken från ti­digt 1900-tal är in­te vad vi skul­le kal­la por­no­gra­fi i dag.

– Det är tyd­ligt hur snabbt sa­ker och ting för­änd­ras, sä­ger Jan Myrdal.

JAN MYRDAL VILL att por­no­gra­fi­sam­ling­en ska va­ra öp­pen och till­gäng­lig, men är no­ga med att po­äng­te­ra att den in­te är fär­dig­ka­ta­lo­gi­se­rad än­nu – vil­ket gör att det i dags­lä­get är svårt sät­ta sig in i den. Var­för sam­lar du på por­no­gra­fi?

– Por­no­gra­fin är in­tres­sant som sam­hälls­fe­no­men. Den tar upp det som män­ni­skor fan­ti­se­rar och dröm­mer om, vå­ra dunk­la drif­ter, sä­ger Jan Myrdal.

Kal­le Lind fyl­ler i:

– Jag tyc­ker att por­ren ska va­ra ta­bu. Det är ett sex­u­ellt spel, nå­got för­bju­det som sker i skymun­dan.

Av bib­li­o­te­kets 50 000 böc­ker finns en tred­je­del av dem in­te ens på Kung­li­ga bib­li­o­te­ket i Stock­holm. Det gör även por­no­gra­fi­sam­ling­en unik.

Det var bland an­nat Jan Myr­dals för­ut­sätt­nings­lö­sa för­hål­lan­de till por­no­gra­fi som från bör­jan loc­ka­de Kal­le Lind till Var­berg.

– Det som an­sågs va­ra grov por­no­gra­fi på 1800-ta­let skul­le kun­na va­ra en barn­bok i dag. På sam­ma sätt vet vi in­te hur por­ren kom­mer se ut om 50 år, sä­ger Kal­le Lind.

”Det som an­sågs va­ra grov por­no­gra­fi på 1800-ta­let skul­le kun­na va­ra en barn­bok i dag. På sam­ma sätt vet vi in­te hur por­ren kom­mer se ut om 50 år”

KAL­LE LIND

UNIK SAM­LING. Jan Myrdal och Kal­le Lind är bå­da in­tres­se­ra­de av por­no­gra­fin som sam­hälls­fe­no­men, och ta­bun bakom den. Nu be­sö­ker Kal­le Lind Jan Myr­dals por­no­gra­fi­sam­ling.

Bild: ALINE LESSNER

Bild: ALINE LESSNER

FRISK FLÄKT. Di­ding är po­si­tiv till Linds med­ver­kan i boken. ”Det kan ju bli hur trå­kigt som helst med ba­ra gam­la gub­bar som av­gu­dar Myrdal”.

Bild: ALINE LESSNER

UD­DA ÄMNEN. Kal­le Lind be­rät­tar att han in­tres­se­rar sig av ex­cent­ri­ker och ämnen som nor­malt sett be­fin­ner sig ”vid si­dan av”.

Bild: ALINE LESSNER

NAKET. Sam­ling­en sträc­ker sig från 1800-ta­lets por­no­gra­fi till teck­nad ja­pansk porr i mo­dern tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.