Ta in­te kär­le­ken, san­ning­en och rätt­fär­dig­he­ten ifrån vå­ra barn!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FRÄLSNING. Vår ge­ne­ra­tion har fått kän­na på väl­digt sto­ra för­änd­ring­ar. Men vi har an­svar för varand­ra. Jag kän­ner an­svar för det kom­man­de släk­tet!

BIBELN HAR FÖRKLARAT Guds rätt­fär­dig­het, till män­ni­skor­na. Li­be­ra­ler­na vill ta ifrån bar­nen i vå­ra sko­lor rät­ten att lä­ra sig san­ning, kär­lek och rätt­fär­dig­het, li­kaså so­ci­al­de­mo­kra­ter­na! Vad in­ne­bär det för vårt samhälle? Om in­te bar­nen får lä­ra sig san­ning, kär­lek och rätt­fär­dig­het, blir kon­se­kven­sen lag­lös­het och onds­ka.

En­ligt Ray Com­fort som har skri­vit The Evi­dence Bib­le, så har Abra­ham Lin­coln sagt att Guds bäs­ta gå­va till mänsk­lig­he­ten är Bibeln. En känd för­fat­ta­re, Char­les Dic­kens har sagt att Nya Tes­ta­men­tet är den bäs­ta boken i värl­den.

Vå­ra för­fä­der ha­de kor­rekt upp­fatt­ning, men vår ge­ne­ra­tion ver­kar gå åt fel håll! Om­vän­del­se är vad vår ge­ne­ra­tion be­hö­ver, vi be­hö­ver Bi­belns sun­da vär­de­ring­ar. Sär­skilt ock­så vå­ra skol­barn.

DET FINNS SEX sam­man­fat­tan­de bi­belord, "sum­man av Guds ord är san­ning", Psalm 119:160. Jag öns­kar kär­lek, rätt­fär­dig­het och san­ning till män­ni­skor!

Rolf Karlsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.