Fö­del­se­fest med för­hin­der!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

BOSTADSFRÅGAN. Var­bergs Bo­stad fi­rar i år 70 år, som en ”pigg åld­ring”, men med vis­sa kräm­por. Pre­sen­ten blev för många hy­res­gäs­ter en sed­van­lig hy­res­höj­ning och i un­der­teck­nads fall just 70 kr/mån!! Känns in­te som om jag vill fi­ra di­rekt.

SE­DAN DEN NYE che­fen kom, har han all­tid ta­git till­fäl­le i akt att fram­fö­ra åsik­ten att hy­res­ni­vån på bo­la­gets be­stånd är för låg, nå­got som många av oss hy­res­gäs­ter in­te hål­ler med om, tvärtom!

Ta­let om att det mås­te byg­gas ”bil­li­ga” bo­stä­der för vå­ra unga, glöms som van­ligt bort, men kanske dam­mas av in­för va­let näs­ta år.

En an­norlun­da och mer rätt­vis bo­stads­po­li­tik ha­de kanske för länge se­dan gjort si­tu­a­tio­nen bätt­re... de som äger sin bo­stad in­för­skaf­fad för x an­tal år se­dan, bor of­ta med dub­bel yta till hal­va kost­na­den för en ny­pro­du­ce­rad lä­gen­het.

Vi hy­res­gäs­ter är i al­la fall go­da skat­te­be­ta­la­re. Cir­ka 60 pro­cent av hy­ran lär be­stå av skat­ter och di­ver­se av­gif­ter.

Gäst hos verk­lig­he­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.