Ma­gasins­ga­tan grävs upp i ja­nu­a­ri

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

I ja­nu­a­ri kom­mer Ma­gasins­ga­tan att bör­ja grä­vas upp. Det är en del av förberedelserna som krävs in­för tun­nel­byg­get och an­läg­gan­det av Väs­ter­port.

Det gäl­ler att gö­ra sa­ker i rätt ord­ning i ett så­dant gi­gan­tiskt pro­jekt som Var­berg nu står in­för. I över ett års tid har Vi­vab job­bat till­sam­mans med Tra­fik­ver­ket för att få allt att klaf­fa.

SOM VI TI­DI­GA­RE har be­rät­tat kom­mer Ma­gasins­ga­tan att för­läng­as mot ha­vet när tun­neln har byggts. På så sätt byggs nu­va­ran­de cent­rum ihop med Väs­ter­port. Den ska ock­så ha en trä­dal­lé.

Led­ning­ar ska grä­vas ner i Ma­gasins­ga­tan. En ny led­ning kom­mer att gå från vat­ten­tor­net som ska för­sör­ja Väs­ter­port med vat­ten.

– Vi mås­te va­ra kla­ra in­nan tun­nel­byg­get på­bör­jas. Se­dan kom­mer vi in­te åt på grund av tra­fik­si­tu­a­tio­nen, sä­ger Hans Grahn-scha­rin, bygg­le­da­re Vi­vab.

Led­ning­ar­na kom­mer att gå över tun­nel­ta­ket.

AR­BE­TET PÅ Ma­gasins­ga­tan på­bör­jas i ja­nu­a­ri 2018 och kom­mer att på­gå i ett år. Ga­tan stängs av kvar­ters­vis och det kom­mer där­för att va­ra möj­ligt att ta sig fram i stan även om det blir en del krys­san­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.