Fak­ta: Barn och unga-tea­met

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* I det mo­bi­la tea­met job­bar 2 ku­ra­to­rer och 2,25 psy­ko­lo­ger.

* Barn och unga tea­met star­ta­de i no­vem­ber 2016 och flyt­ta­de i vå­ras in i nya lo­ka­ler i Fal­ken­berg.

* Med mo­bilt me­nas att per­so­na­len rör sig över he­la lä­net, be­sö­ker vård­cen­tra­ler­na i re­gi­o­nen.

* Barn och unga tea­met har sin bas i Fal­ken­berg, och har mot­tag­ning i öv­ri­ga kom­mu­ner två da­gar i vec­kan.

* Tea­met vän­der sig till barn- och unga med mått­lig psykisk ohälsa i ål­ders­grupp 6 till och med 17 år.

* Sats­ning­en är häm­tat från skå­ne­mo­del­len som ar­be­tar på lik­nan­de sätt.

* Re­gi­o­nen såg ett glapp in­om ar­be­tet för barn- och ung­as psy­kis­ka häl­sa. Tea­met ska fånga upp de unga som in­te fått hjälp ef­tersom de har för all­var­li­ga be­svär för vård­cen­tra­ler­na me­dan BUP an­ser att de in­te ha­de till­räck­li­ga be­svär för att få hjälp där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.