Fak­ta: En be­ty­dan­de eko­no­misk frå­ga

Hallands Nyheter - - Fal­ken­berg -

* I och med att en en­da bo­en­de på ett äldre­bo­en­de i snitt kos­tar kom­mu­nen cir­ka en halv mil­jon kro­nor per år, så är fram­ti­dens äldre­vård ock­så en be­ty­dan­de eko­no­misk frå­ga. I förs­ta hand är det per­so­na­lens lö­ne­kost­na­der som drar peng­ar. Och fler äld­re i fram­ti­den ger öka­de kost­na­der. * Att kom­mu­ner­na i hög­re grad an­vän­der sig av hem­tjänst i stäl­let för att ge plats på äldre­bo­en­de har i hu­vud­sak mo­ti­ve­rats av en vår­di­de­o­lo­gisk tan­ke: att de fles­ta vill bo kvar i hem­met så länge det är möj­ligt. * Att hem­tjäns­ten dess­utom skul­le va­ra en eko­no­miskt för­del­ak­ti­ga­re lös­ning är sant ba­ra till en viss del. När hem­tjänstin­sat­ser­na kom­mer upp i höga och rik­tigt vård­krä­van­de ni­vå­er, mer än cir­ka 20 tim­mar i vec­kan, så blir det en dy­ra­re lös­ning än om per­so­nen tar plats på äldre­bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.