För­sök till re­volt slogs ned

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

VENEZUELA. En grupp män i uni­form sa­de sig i går mor­se lo­kal tid ha in­lett en re­volt för att ”åter­upp­rät­ta de­mo­kra­tin” i Venezuela.

Det var ett mi­li­tärt kupp­för­sök och det har sla­gits ned, upp­ger Di­os­da­do Ca­bel­lo, andre­man i det sty­ran­de so­ci­a­list­par­ti­et, via Twit­ter. Ca­bel­lo kal­lar män­nen ”ter­ro­ris­ter”. Fle­ra har gri­pits. I sta­den Va­len­cia väs­ter om Ca­racas på­gick skott­loss­ning un­der nat­ten till i går, be­rät­tar ett vitt­ne för ny­hets­by­rån Reu­ters.

På in­ter­net har man kun­nat se vi­deo där be­väp­na­de män i mi­li­tär­klä­der ut­ta­lar en de­kla­ra­tion om en res­ning, men vi­de­on har se­na­re ploc­kats bort, skri­ver den spans­ka tid­ning­en El País. (Ttreu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.