Fak­ta: Kenya till val

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Miss­nö­je med sti­gan­de mat­pri­ser och öka­de lev­nads­om­kost­na­der har va­rit vik­ti­ga val­frå­gor. Pre­si­dent Keny­at­ta drev i maj på för att par­la­men­tet skul­le god­kän­na nya sub­ven­tio­ner för att rå­da bot på det. Han höj­de ock­så mi­ni­mi­lö­ner­na med näs­tan en fem­te­del .

Odinga å sin si­da har gett löf­ten om läg­re hy­ror i stä­der­na och pris­sänk­ning­ar på så­dant som majs, mjölk, pa­raf­fin och buss­re­sor. Vallöf­ten som skul­le spä på det höga bud­getun­der­skot­tet som In­ter­na­tio­nel­la va­lu­ta­fon­den (IMF) re­dan hål­ler ett öga på.

Keny­at­ta har ock­så gjort myc­ket för att fram­hä­va de in­fra­struk­tur­sat­ning­ar som re­ge­ring­en har gjort. Han har in­vigt nya bro­ar och avi­se­rat byg­gen av vägar och kraft­sta­tio­ner.

In­för va­let har fy­ra mind­re par­ti­er, bland an­nat det som är kvar av det ti­di­ga­re do­mi­ne­ran­de Ka­nu, gått sam­man med Ju­bi­le­umsal­li­ans­par­ti­et (JAP), som re­ge­rings­al­li­an­sen byt­te namn till 2015. Opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar i ju­ni tyd­de på att Odinga och hans par­ti­al­li­ans ha­de knap­pat in på Keny­at­tas för­språng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.