Vi­rushjäl­ten kvar i häk­tet

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Brit­ten Mar­cus Hutchins – som ut­nämn­des till hjäl­te ef­ter att ha stop­pat en om­fat­tan­de It­at­tack i vå­ras – satt i hel­gen fort­satt fri­hets­be­rö­vad.

Mar­cus Hutchins greps i ons­dags i Las Ve­gas un­der ett stort eve­ne­mang för hac­ka­re, en­ligt det ame­ri­kans­ka ju­sti­tie­de­par­te­men­tet. Han miss­tänks för att ha ska­pat ett vi­rus, kal­lat Kro­nos, som är ut­for­mat för att stjä­la an­vän­dar­namn och lö­senord från bank­kun­der. De miss­tänk­ta brot­ten ska ha ägt rum mel­lan ju­li 2014 och ju­li 2015, skri­ver Reu­ters.

En fe­de­ral do­ma­re fast­ställ­de i fre­dags en bor­gen­sum­ma till 30 000 dol­lar, men be­ske­det kom så sent att bor­gen in­te hann be­ta­las in­nan kans­li­et stäng­de. Hutchins ad­vo­kat räk­nar med att han kom­mer att kun­na släp­pas i dag.

Hutchins hyl­la­des som en hjäl­te i maj ef­ter att ha kom­mit på ett sätt att stop­pa Wan­nacry-vi­ru­set som an­vän­des för den hit­tills störs­ta ut­press­ning­s­at­tac­ken på nä­tet. Över 150 län­der drab­ba­des.

Vi­ru­set lås­te da­to­rer och per­so­ner­na bakom at­tac­ken kräv­de peng­ar för att lå­sa upp da­to­rer­na.

Många It-ex­per­ter har ifrå­ga­satt gri­pan­det av Mar­cus Hutchins. Be­vi­sen mot ho­nom är okla­ra och han har äg­nat sitt liv åt att stop­pa – in­te ska­pa – vi­rus, häv­dar de. (TT-AP)

FOTO: FRANK AUGSTEIN/AP/ARKIV

It-ex­per­ten Mar­cus Hutchins.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.