60

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

PRO­CENT av den ge­nom­snitt­li­ga till­gång­en på blå­bär be­räk­nas årets till­gång bli. Så då­lig skörd har det in­te va­rit se­dan 2003. Den kal­la vå­ren är bo­ven i dra­mat.

– På vis­sa stäl­len har natt­fros­ten fru­sit sön­der blom­mor­na, sä­ger Ola Lang­vall, för­sök­s­le­da­re vid en­he­ten för skog­lig fält­forsk­ning vid SLU.

Det blir ing­en pro­gnos över ling­o­nen i år. Det be­ror på att an­sla­gen till pro­jek­tet har mins­kat, vil­ket ock­så inneburit att pro­gno­sen över blå­bä­ren fram­förallt fo­ku­se­rat på Norr­land. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.