DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 55 år se­dan, 1962, skic­ka­des den förs­ta svens­ka Ni­ke Cajunra­ke­ten till vä­ders från Kro­no­gård vid Kåb­da­lis mel­lan Älvs­byn och Jok­k­mokk. Upp­skjut­ning­en var del i ett sam­ar­be­te mel­lan Me­te­o­ro­lo­gis­ka In­sti­tu­tio­nen, NASA och ame­ri­kans­ka flyg­vap­nets forsk­nings­la­bo­ra­to­ri­um i Cam­bridge och må­let var att sam­la in par­tik­lar från natt­ly­san­de moln. * För 60 år se­dan, 1957, av­slu­ta­des mö­tet mel­lan le­dar­na för Syrien och Sov­je­tu­ni­o­nen i Moskva. Mö­tet re­sul­te­ra­de i att Sov­je­tu­ni­o­nen öka­de sitt in­fly­tan­de i arab­värl­den, då Sy­ri­ens för­svars­mi­nis­ter Khalid el Azem fick löf­te om att sov­je­ter­na skul­le öka den eko­no­mis­ka och tek­nis­ka hjäl­pen till lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.