Även­tyr med kvinn­li­ga hjäl­tar

Hallands Nyheter - - TV Guide - Omi Gib­ba

Dra­ma­se­ri­en ”Ef­ter­lys­ta för mord” hand­lar om en bråd­stör­tad flykt un­der ex­tre­ma om­stän­dig­he­ter.

Den au­stra­lis­ka dra­ma­se­ri­en ”Ef­ter­lys­ta för mord” har jäm­förts med kult­fil­men ”Thel­ma & Lou­i­se” från 1991. Bå­da hand­lar om star­ka, själv­stän­di­ga kvin­nor som flyr från la­gen. Se­ri­ens ska­pa­re Re­bec­ca

Gib­ney spe­lar en av hu­vud­rol­ler­na, Lo­la.

– Du skul­le vil­ja ha hen­ne på din si­da om det var slags­mål el­ler någon­ting hän­de och du be­höv­de nå­gon som kun­de stå upp för dig. Lo­la skul­le gö­ra det, sä­ger hon till Syd­ney Mor­ning He­rald.

I se­ri­ens förs­ta av­snitt såg vi Lo­la och Chel­sea

(Ge­ral­di­ne Ha­kewill), två kvin­nor som in­te kän­ner varand­ra över hu­vud ta­get, bli oskyl­digt ef­ter­lys­ta för mord. De blev tvung­na att fly med bå­de po­li­ser och en en­vis tor­ped ef­ter sig. I det and­ra av­snit­tet bör­jar Chel­sea miss­tän­ka att Lo­la döl­jer nå­got.

Foto: SVT

Lo­la (Re­bec­ca Gib­ney) och Chel­sey (Ge­ral­di­ne Ha­kewill) är an­kla­ga­de för mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.