Årets fi­nas­te som­mar­min­ne

BILDTÄVLING: HÄR­LI­GA SOMMARÖGONBLICK Årets som­mar­täv­ling är nu av­gjord. Ju­ryn har valt ut tre vinnare som har va­rit med och täv­lat under te­mat ”Mitt som­mar­min­ne”. Här pre­sen­te­ras vin­nar­na och mo­ti­ve­ring­en till vins­ten.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

Över hund­ra bi­drag har skic­kats in och många var vär­di­ga vinnare. Nu har ju­ryn ko­rat tre vär­di­ga vinnare i årets som­mar­täv­ling med te­mat ”Mitt som­mar­min­ne”.

Första­pris­vin­na­ren Torsten An­ders­son från Fal­ken­berg skic­ka­de in sin bild på en bil från Whe­els and Wings.

Den blev ju­ryns fa­vo­rit i som­ma­rens bildtävling.

– Det är hemskt ro­ligt, sä­ger Torsten An­der­son som tyc­ker om till­ställ­ning­en eftersom att den känns no­stal­gisk.

– JAG KÖPTE min förs­ta bil 1960. Den kos­ta­de 325 kro­nor. En Ford Ang­lia från Skrea. Köpte den av en snic­ka­re. Jag blir påmind om den då, sä­ger han.

Var­för är det­ta ett bra som­mar­min­ne?

– Jag tyck­te att det fång­a­de en som­mar­kväll bra. Att det var eve­ne­mang­et och många gla­da män­ni­skor. Bå­de de som sit­ter i bak­grun­den och de som sit­ter i bi­len, sva­rar han.

Kom­mer du fort­sät­ta fo­to­gra­fe­ra?

– Ja, ab­so­lut! Så har jag nå­got att gö­ra i al­la fall.

Förutom äran vin­ner Torsten An­ders­son pre­sent­kort på blom­mor och två bio­bil­jet­ter.

– Det var trev­ligt. Tack så myc­ket, häl­sar han.

FO­TO­GRA­FER­NA BAKOM BILDERNA som knep and­ra och tredje plats vin­ner två bio­bil­jet­ter var.

Bild: TORSTEN AN­DERS­SON

VINNARBILDEN. Fång­ar Whe­els and Wings i sin hel­het. Kultur, vä­der och nö­je. JU­RYNS MOTIVERING: För att ha fång­at ett sommarögonblick som många hallän­ning­ar kan kän­na igen sig i. Ju­ryn an­ser även att kom­po­si­tio­nen är oer­hört bild­mäs­sigt till­freds­stäl­lan­de. Vi i ju­ryn drog li­te på smil­ban­den åt en­tu­si­as­men hos del­ta­gar­na i fo­tot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.