Sand­hö­gar stop­par Jo­nas

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ELLINOR SVENS­SON ellinor.svens­son@hn.se

Rull­stols­bur­ne Jo­nas An­ders­son är som­mar­bo­en­de i Olofs­bo. Men i år kan han in­te ta sig ner till ha­vet. Sto­ra hö­gar av sand stop­par ho­nom och han me­nar att kom­mu­nen gör för li­te.

Stopp. Hju­len kör fast och Jo­nas An­ders­son för­sö­ker ta sig fram­åt. – I år har det va­rit ex­tremt. Ing­en kan åka ner här, var­ken barn­vag­nar, rul­la­to­rer el­ler rull­sto­lar.

Jo­nas An­ders­son har bott i Olofs­bo var­je som­mar i 39 år. Vis­sa som­rar har han kun­nat ta sig ner till ha­vet men i år kom­mer han in­te ner eftersom han kör fast i san­den. Han tyc­ker att plog­ning­en har va­rit då­lig.

– I år har det va­rit ex­tremt. Jag har in­te ens åkt ner till stran­den för att jag vet att det är lön­löst, sä­ger han.

DET BLIR TOTALSTOPP när hju­len kör fast i san­den och rull­sto­len blir stil­lastå­en­de. Jo­nas för­sö­ker skju­ta på men hju­len får ing­et fäs­te och sjun­ker allt läng­re ner.

– De har in­te strun­tat i att plo­ga, det är ba­ra att de in­te gjort det or­dent­ligt. Det är in­te ba­ra för mig det blir job­bigt ut­an barn­vag­nar och rul­la­to­rer har ock­så pro­blem att kom­ma ner till stran­den, sä­ger han.

Jo­nas An­ders­son me­nar att de in­te har spri­dit ut san­den ut­an den lig­ger i två hö­gar på si­dor­na av gång­en ner till vatt­net. Rolf Svens­son, en­hets­chef på park­för­valt­ning­en i Fal­ken­bergs kom­mun sä­ger att de tar hand om san­den så fort de kan och att de var i Olofs­bo i fre­dags.

– Det ska in­te lig­ga i hö­gar ut­an man ska jäm­na ut det över dy­ner­na. Men det blå­ser ju en hel del ock­så, så kanske har det blåst upp, sä­ger han.

Jo­nas An­ders­son bor an­nars i Gö­te­borg och åker ner till Fal­ken­berg på som­rar­na för att häl­sa på si­na för­äld­rar. Han är en­ga­ge­rad i or­ga­ni­sa­tio­nen DHR, Del­ak­tig­het Hand­lings­kraft Rö­rel­se­fri­het, som ar­be­tar med att för­bätt­ra var­da­gen för per­so­ner med rö­rel­se­hin­der. Of­tast hand­lar det om par­ke­ring­ar och trot­to­ar­kan­ter. Strän­der är in­te de­ras förs­ta pri­o­ri­te­ring och det finns in­te till­räck­ligt med re­sur­ser för att dri­va frå­gan fram­åt.

– I GÖ­TE­BORG är det klip­por så där är det svårt. Men när jag väl kom­mer till stran­den ha­de det va­rit skönt att kun­na sit­ta vid vatt­net. Det är ju in­te ro­ligt att sit­ta här i gång­en ner till ha­vet, sä­ger han.

Jo­nas An­ders­sons mam­ma Ann­ma­rie An­ders­son för­kla­rar att det finns träplan­kor under san­den och att ti­di­ga­re år har plan­kor­na va­rit syn­li­ga.

– Kom­mu­nen sä­ger att de är här var­je dag men det tror jag in­te. Vi vill ju ba­ra att de ska plo­ga ut san­den jämt över stran­den, in­te läg­ga de i sto­ra hö­gar vid in­gång­en, sä­ger hon.

15 SYN­PUNK­TER PÅ sand, tång och på ned­gång­ar­na till Olofs­bo strand har kom­mit in se­dan maj må­nad. Rolf Svens­son för­kla­rar att kom­mu­nen har för­sökt men in­te lyc­kats lö­sa si­tu­a­tio­nen. Trä­späng­er­na fun­ge­rar hel­ler in­te så bra som man ha­de ve­lat.

– Vi har ty­värr in­te lyc­kats lö­sa det här pro­ble­met. San­den är le­van­de och vi får in­te gö­ra allt vi vill gö­ra eftersom det är ett na­tur­skyd­dat om­rå­de. Så kan man in­te ta sig ner till stran­den får jag hän­vi­sa till Skrea strand och han­di­kapps­ba­det där, sä­ger Rolf Svens­son.

Bil­der: ELLINOR SVENS­SON

HÄR TAR DET STOPP. Jo­nas An­ders­son har ti­di­ga­re år kun­nat kom­ma ner till stran­den. Nu plo­gar kom­mu­nen upp san­den på si­dor­na av gång­en så rull­sto­lar, barn­vag­nar och rul­la­to­rer har pro­blem att kom­ma ner.

KÖRT FAST. I 39 år har Jo­nas An­ders­son till­bring­at si­na som­rar i Olofs­bo. Vis­sa som­rar har han kun­nat ta sig till stran­den, men in­te i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.