Var­för bygg­de man en si­man­lägg­ning i ett sten­brott? Och vad ska hän­da här­näst?

DJURPLÅGERI: NICKY VIRADES IN I KOPP­LET, KUN­DE KNAPPT AN­DAS I sön­dags hit­ta­des hun­den Nicky med kopp­let vi­rat runt al­la tas­sar­na och tre varv runt hal­sen. – Det här ska in­te få hän­da nå­gon an­nan hund, sä­ger Nickys mat­te Alex­an­dra Ols­son.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Hjul­ström 010-471 50 10 ∙ ma­ria.hjulstrom@hn.se

Det var runt klockan 14 på sön­da­gen som Da­na Ols­son knöt fast sin dot­ters hund vid en cy­kel­pump ut­an­för en­trén till Coop i Breared för att gå in och hand­la med sin gam­la mam­ma som sit­ter i rull­stol. När de kom­mer till­ba­ka en stund se­na­re lig­ger hun­den ner vid en bänk runt tio me­ter från där den blev läm­nad. Da­na ru­sar fram.

– Hun­den ska­ka­de av räds­la när jag drog loss ho­nom och han var helt ner­kis­sad, be­rät­tar Da­na.

KOPP­LET VAR UTDRAGET till nä­ra sin ful­la längd på fem me­ter och var vi­rat runt al­la tas­sar­na så att hun­den var­ken kun­de gå el­ler stå. Dess­utom låg kopp­let tre varv runt hal­sen på dju­ret som ha­de svårt att an­das. Själ­va hand­ta­get låg slängt över bän­ken och var, på grund av dess tyngd, sträckt.

– Jag var så choc­kad, upp­rörd och led­sen när jag fick hö­ra vad som hänt, sä­ger Nickys mat­te Alex­an­dra Ols­son.

– Jag vet in­te vad av­sik­ten till det­ta var. Även om hun­den har skällt har man in­te rätt att gå fram till den och gö­ra nå­got så­dant, fort­sät­ter hon.

Da­na be­rät­tar att bå­de hon och hen­nes mam­ma grät när de in­såg vad som hänt hun­den.

– Han fick sitt i min mam­mas knä i rull­sto­len när vi gick hem. Jag kun­de in­te lå­ta ho­nom gå hem, sä­ger Da­na.

ALEX­AN­DRA SÄ­GER ATT även om inga ska­dor syns på hen­nes 14-åri­ga hund så har den bli­vit trau­ma­ti­se­rad.

– Nicky är stis­sig och är in­te alls li­ka glad läng­re. Det är bätt­re idag men igår var det fruk­tans­värt, sä­ger Alex­an­dra.

Hon me­nar att det som hänt är djurplågeri. Van­ligt­vis läm­nar Alex­an­dra själv ald­rig hun­den en­sam ut­an bru­kar läm­na den med nå­gon be­kant när hon går in i en af­fär.

– Man vi vill tro gott om folk, men…

En po­li­san­mä­lan är gjord men på plat­sen finns inga ka­me­ror och inga vitt­nen har än­nu trätt fram. En­ligt Da­na var det in­te så myc­ket folk på plat­sen just då.

– Två mam­mor med barn satt ner och åt glass när vi kom men de ha­de in­te re­a­ge­rat över att hun­den låg ner, sä­ger hon.

PO­LI­SEN I VAR­BERG sö­ker nu ef­ter vitt­nen till hän­del­sen ut­an­för Coop.

– Om det är nå­gon som har sett nå­got så mås­te den trä­da fram, sä­ger Su­san­ne Hed­berg, sta­tions­be­fäl på po­li­sen.

Alex­an­dra tror att det he­la gått snabbt till och me­nar att om man sett nå­got som ver­ka­de kons­tigt kan det va­ra rätt hän­del­se.

– Om nå­gon har sett nå­gon stå vid en hund och hål­lit på här ut­an­för Coop ska man hö­ra av sig till po­li­sen, sä­ger Alex­an­dra.

– Även om po­li­san­mä­lan läggs ner så ska­par vi nu i al­la fall li­te upp­märk­sam­het. Det här ska in­te få hän­da nå­gon mer hund.

Bild: ALINE LESSNER

ING­EN RÄTT. – Jag miss­tän­ker att hun­den kan ha skällt och då kanske nå­gon har stört sig på det och gjort det­ta i ren ils­ka. Men det är ing­et som ger nå­gon rätt att gå fram och gö­ra det­ta, sä­ger Alex­an­dra Ols­son som äger hun­den Nicky.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.