Mörk­lägg­nings­för­sö­ket miss­lyc­ka­des!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Den käns­la jag får är att re­ge­ring­en med­ve­tet för­sökt att mörk­läg­ga he­la läc­kan

SÄKERHET. Svens­ka fol­ket har de se­nas­te vec­kor­na kun­nat föl­ja de po­li­tis­ka svall­vå­gor­na i bak­vatt­net av sä­ker­hets­ha­ve­ri­et på trans­port­sty­rel­sen. An­sva­ri­ga stats­råd har fått av­gå. Dä­re­mot kvar­står många frå­gor som be­hö­ver bli ut­red­da.

RE­GE­RING­EN HAR KÄNT till sä­ker­hetsläc­kan under lång tid men lå­tit bli att in­for­me­ra Riks­da­gen och all­män­he­ten.” Var­för?” kan man frå­ga sig. An­sva­rig ge­ne­ral­di­rek­tör på trans­port­sty­rel­sen blev dis­kret om­pla­ce­rad med full lön i ja­nu­a­ri ut­an att all­män­he­ten fick vet­skap om or­sa­ken.

Åkla­ga­ren val­de att in­te gå till dom­stol och väc­ka åtal för de myc­ket all­var­li­ga brott som ge­ne­ral­di­rek­tö­ren var miss­tänkt för, ut­an skrev istäl­let ut ett straf­fö­re­läg­gan­de som i stor­lek var i klass med ett tra­fik­brott. Hä­ri­ge­nom und­veks of­fent­lig pub­li­ci­tet, vil­ket en dom­stols­pro­cess ha­de gjort. Ord­fö­ran­de för trans­port­sty­rel­sen blev av­satt för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan när he­la skan­da­len re­dan bli­vit all­mänt känd.

DEN KÄNS­LA JAG får är att re­ge­ring­en med­ve­tet för­sökt att mörk­läg­ga he­la läc­kan. Tack va­re en va­ken jour­na­list som upp­märk­sam­mat straff­fö­re­läg­gan­det blev skan­da­len känd av Riks­da­gen och all­män­he­ten. I an­nat fall ha­de för­mod­li­gen ald­rig all­män­he­ten fått nå­gon kän­ne­dom alls. Den­ne mo­di­ge jour­na­list är värd allt be­röm och upp­skatt­ning!

VI FÖRVÄNTAR OSS nu att op­po­si­tio­nen in­för de fö­re­stå­en­de för­hö­ren i Kon­sti­tu­tions­ut­skot­tet kraft­fullt pres­sar re­ge­ring­en på var­för man för­sökt mörk­läg­ga sä­ker­hets­ha­ve­ri­et på trans­port­sty­rel­sen.

Fo­to: Emma-so­fia Ols­son / SVD / TT

REGERINGSKRIS. Löfven (S) pre­sen­te­rar sin om­bil­da­de re­ge­ring på en press­träff i Ro­sen­bad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.