40-TA­LET

Hallands Nyheter - - Varberg -

* För 40-ta­lis­ten mås­te det ha känts som att världs­kri­gets vin­dar blås­te in bå­de oro och ky­la. De­cen­ni­ets tre förs­ta år såg någ­ra rik­tigt kal­la vint­rar och med un­dan­tag för ju­li må­nad 1941 var även som­rar­na gans­ka sva­la. – De bru­kar kal­las för krigs­vint­rar­nas tid, och vå­ren 1942 var re­jält kall. Det kän­des nog som att vin­tern ald­rig vil­le släp­pa ta­get. Vänd­punk­ten kom 1944 och fram till bör­jan av 50-ta­let var som­rar­na för­hål­lan­de­vis bra. Men snittem­pe­ra­tu­ren kom ald­rig över 20 gra­der även om som­ma­ren 1947 gjor­de sitt all­ra bäs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.