Hal­land sämst på sä­kert sex

Hallands Nyheter - - Nyheter - JONNA NILS­SON jo­ni@hn.se

Det är helt en­kelt in­te li­ka skönt att ha sex med kon­dom, me­nar varan­nan hallän­ning – och 40 pro­cent skyd­dar sig in­te alls.

Stock­hol­mar­na lig­ger mest, norr­län­ning­ar­na säk­rast, och hallän­ning­ar­na... vi skyd­dar oss sämst, vi­sar RFSU:S se­nas­te un­der­sök­ning ”Kå­dis­kol­len”.

De fles­ta svens­kar har sex nå­gon gång i vec­kan. Kon­do­men är det van­li­gas­te pre­ven­tiv­med­let och an­vänds av var fjär­de svensk, en­ligt un­der­sök­ning­en där drygt 1 000 svens­kar del­tog.

BÄST PÅ ATT an­vän­da kon­do­men är man i norra Sve­ri­ge, där var fjär­de norr­län­ning sva­ra­de att de all­tid an­vän­der kon­dom vid äls­kog.

Här i söd­ra Sve­ri­ge dä­re­mot, med Hal­land, Skå­ne och Ble­kinge, upp­ger varan­nan re­spon­dent att det helt en­kelt in­te är li­ka skönt att ha sex med kon­dom, och därför an­vän­der ba­ra 15 pro­cent sig av gum­mit, vil­ket är den lägs­ta siff­ran i lan­det.

”VÄL­DIGT IN­TRES­SANT ATT kon­do­man­vänd­ning­en skil­jer sig så pass myc­ket be­ro­en­de på var du bor! Det be­hö­ver vi lä­ra oss mer om. Vi vet att de som kän­ner att skyd­det stör upp­le­vel­sen kan tyc­ka att det är bå­de hand­lar om kän­sel och käns­la”, sä­ger Pel­le Ull­holm Sex­u­alupp­ly­sa­re på RFSU i ett press­med­de­lan­de.

Van­li­gast är det att in­te skyd­da sig alls, vil­ket 40 pro­cent av de bo­en­de i söd­ra Sve­ri­ge sva­ra­de att de gjor­de.

Bild: MAX HÄRSTEDT

FLÄCKIGT. Den med koll på bra blå­bärs­stäl­len kan ploc­ka till­räck­ligt för att fyl­la he­la fry­sen. Nack­de­len är blå­bärs­fläc­kar på hän­der, klä­der och runt mun­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.