Mi­nis­ter vill se fler själv­mord ut­red­da

”Med­ve­ten­he­ten in­te hög hos po­li­ti­ker och all­män­het”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

So­ci­al­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll (S) vill att fler själv­mord ut­reds för att man ska kun­na lä­ra sig om or­sa­ker­na.

Hon är ock­så öp­pen för en upp­lys­nings­kam­panj.

– Med­ve­ten­he­ten är in­te så hög. Var­ken hos po­li­ti­ker el­ler hos all­män­het, sä­ger hon.

Om­kring 1 500 män­ni­skor tar si­na liv i Sve­ri­ge var­je år, jäm­fört med om­kring 260 som om­kom­mer i tra­fi­ken.

Men su­i­cid­pre­ven­tions­forsk­ning­en får en­dast om­kring tre mil­jo­ner kro­nor om året från sta­ten, sam­ti­digt som tra­fik­sä­ker­hets­forsk­ning­en får 100–150 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen, en­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen Sui­ci­de Ze­ro.

Och det finns myc­ket som skulle kun­na gö­ras med mer peng­ar, en­ligt Sui­ci­de Ze­ros ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Al­fred Skog­berg. Det hand­lar bland an­nat om att ta re­da på vil­ka plat­ser som det är van­ligt att ta sitt liv i från, och byg­ga bort ris­ken. Det kan hand­la om per­rong­er el­ler bro­ar.

– Det finns en fö­re­ställ­ning om att det in­te är nå­gon idé att byg­ga bort, för att då går man ba­ra till näs­ta bro och hop­par. Men många själv­mord är im­pul­si­va. Får man im­pul­sen åker man san­no­likt in­te 30 mi­nu­ter till näs­ta bro, ut­an chan­sen ökar ra­di­kalt att man ald­rig kom­mer att ta sitt liv, sä­ger Skog­berg.

Or­ga­ni­sa­tio­nen vill att kom­mu­ner­na ana­ly­se­rar fler själv­mord, och krä­ver att det görs av al­la be­gång­na av min­derå­ri­ga, en frå­ga som ti­di­ga­re lyfts även av Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

– Li­te av själv­mor­dets bud­skap är att vi har miss­lyc­kats med att räd­da just den in­di­vi­den, men vi kan lä­ra oss av det som in­träf­fat, sä­ger Skog­berg.

An­ni­ka Strand­häll hål­ler med. Hon lyf­ter fram det stöd­ma­te­ri­al som Folk­hälso­myn­dig­he­ten och So­ci­al­sty­rel­sen gjort för att öka kun­ska­pen. So­ci­al­mi­nis­tern vill än­nu in­te stäl­la någ­ra krav, men ute­slu­ter det in­te om re­sul­tat ute­blir.

–Vi be­hö­ver på al­la sätt ar­be­ta för att få ner an­ta­let själv­mord. Jag hör ock­så att det finns ett in­tres­se från många kom­mu­ner att del­ta, sä­ger Strand­häll.

Hon tyc­ker att själv­mords­frå­gan be­hö­ver tas på stör­re all­var.

– Re­ge­ring­en har höjt am­bi­tions­ni­vån, dels har vi lagt ett tyd­ligt upp­drag på Folk­hälso­myn­dig­he­ten att sam­ord­na ar­be­tet runt su­i­cid och pre­ven­tion se­dan i år. Dels har vi från och med i år stärkt upp re­sur­ser­na till de fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar för att fö­re­byg­ga su­i­cid. Vi läg­ger nu 15 mil­jo­ner i år, det är en gans­ka ra­di­kal för­bätt­ring, sä­ger hon.

Strand­häll lyf­ter fram att själv­mord och psy­kisk ohäl­sa i dag är stig­ma­ti­se­ran­de, och att vi be­hö­ver pra­ta mer om det och vå­ga frå­ga varand­ra hur vi mår.

Just den ty­pen av frå­gor skulle kun­na bli ak­tu­el­la för en na­tio­nell kam­panj på om­rå­det.

– Det är kanske just det som jag tyc­ker är vik­tigt med den tan­ken, sä­ger hon.

Strand­häll lo­var in­te någ­ra nya peng­ar, men näm­ner de sats­ning­ar som in­di­rekt kan mot­ver­ka själv­mord, ex­em­pel­vis på skol­häl­so­vår­den och till ung­domsmot­tag­ning­ar.

Gustav Sjö­holm/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.