Se­ad ger Halm­stad näs­tan 35 mil­jo­ner

Hallands Nyheter - - Sporten - JAN-OWE WIKSTRÖM 010-471 51 61 jow@hn.se

Klubb­kam­rat med stor­stjär­nor som ”Chi­cha­ri­to”, Joe Hart, Andrew Car­roll och Pablo Za­ba­le­ta. Det blir Se­ad Hak­sa­ba­no­vics nya fot­bolls­liv när den 18-åri­ge guld­klim­pen och su­per­ta­lang­en nu läm­nar Halm­stads BK för stor­klub­ben West Ham Uni­ted i Pre­mi­er Le­a­gue.

– Det känns fan­tas­tisk att säl­ja en av vå­ra eg­na ta­lang­er till en stor­klubb som West Ham, vil­ket vi­sar klas­sen på vår ung­doms­verk­sam­het. Sam­ti­digt är man klu­ven eftersom vi själv­fal­let gär­na ock­så ha­de be­hål­lit ho­nom i kam­pen för nytt kon­trakt, sä­ger Hbk-ord­fö­ran­den Tony Karlsson.

– Men det är två pa­ra­met­rar som he­la ti­den skulle sam­man­fal­la för att en över­gång var ak­tu­ell. Dels skulle klub­ben va­ra nöjd, dels och fram­för allt – skulle det va­ra ett steg som var det bäs­ta för Se­ads egen ut­veck­ling. Och så är det nu, på­pe­kar han.

En­ligt vad Hn-spor­ten er­far ska det hand­la om en över­gång i det spann som Karlsson ti­di­ga­re ta­lat om, en bra bit över 30 mil­jo­ner kro­nor be­ro­en­de på eu­ro­kur­sen med en vi­da­re­för­sälj­nings­klau­sul på minst tio pro­cent.

Någ­ra 40 mil­jo­ner som Fred­rik Ljung­berg-af­fä­ren med Ar­se­nal gav 1998 hand­lar det allt­så in­te om, men till skill­na­den från den gång­en finns här med en vi­da­re­för­sälj­nings­klau­sul som på sikt kan ge­ne­re­ra be­tyd­ligt med peng­ar.

– Jag kan na­tur­ligt­vis in­te kom­men­te­ra någ­ra sum­mor, men en för­hand­ling är all­tid ett gi­van­de och ta­gan­de och vi är nöj­da eftersom det var väl­digt vik­tigt för oss att få med klau­su­len vid en even­tu­ell vi­da­re­för­sälj­ning, sä­ger Karlsson.

– Så myc­ket kan jag sä­ga att vi har va­rit kal­la och tac­kat nej till fle­ra 20-mil­jo­ners­bud och det har vi­sat sig va­ra ett lyc­ko­kast för det här är be­tyd­ligt, be­tyd­ligt hög­re.

WEST HAM SKA, på all­var, ha kom­mit in i bil­den ba­ra för någ­ra vec­kor se­dan och där­ef­ter har det gått un­dan där de­lar av Hbk-led­ning­en flög över till Lon­don i går för att slut­fö­ra för­hand­ling­ar­na ihop med Se­ad och pap­pa Se­nad.

Men det fanns fler med i bil­den in i det sista, där­ibland ita­li­ens­ka Se­rie A-klub­ben AS Ro­ma, spans­ka La Li­ga-la­get Le­ga­nes och tur­kis­ka Os­man­lis­por varav någ­ra ska ha läm­nat kon­kre­ta bud.

Dess­utom fanns stor­klub­ben AC Mi­lan på plats på Ör­jans vall så sent som i HBK:S 6–1-kross mot Jön­kö­pings Söd­ra när Hak­sa­ba­no­vic gjor­de mål, hans fjär­de för sä­song­en.

– Men det är många klub­bar som är på plats var­je match, så om det är just Se­ad de har va­rit och stu­de­rat vet vi ju in­te, för­kla­rar Karlsson.

Se­ad Hak­sa­ba­no­vic var i vint­ras ba­ra en på­skrift från en över­gång till bel­gis­ka Club Brüg­ge, vil­ket i så fall ha­de gett HBK upp­skatt­nings­vis 15 mil­jo­ner kro­nor.

Men den gång­en val­de Se­ad att i sam­råd med fa­mil­jen och HBK i stäl­let för­länga kon­trak­tet till och med 2018.

”Så myc­ket kan jag sä­ga att vi har va­rit kal­la och tac­kat nej till fle­ra 20-mil­jo­ners­bud och det har vi­sat sig va­ra ett lyc­ko­kast för det här är be­tyd­ligt, be­tyd­ligt hög­re.” TONY KARLSSON

Hbk-ord­fö­ran­de

NU, MED ETT år kvar av skol­gång­en, och ny­ta­get kör­kort är Hak­sa­ba­no­vic dä­re­mot re­do för att ta kli­vet ut i Eu­ro­pa och stor­klub­ben i öst­ra Lon­don som 2015 av tid­ning­en For­bes ran­ka­des som den 19:e ri­kas­te klub­ben i världen, vär­de­rad till 309 mil­jo­ner dol­lar.

Där­med blev 6–1-mat­chen mot Jön­kö­pings Söd­ra Se­ads sista i Hbk-trö­jan. Åt­minsto­ne för den här gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.