Praktik ska stop­pa gym­na­si­e­av­hopp

Nytt M-för­slag där yr­kes­väg­le­dar­nas roll ska bli tyd­li­ga­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ut­bild­ningsprak­tik för al­la ni­on­de­klas­sa­re ska mins­ka av­hop­pen från gym­na­si­et. Det an­ser Mo­de­ra­ter­na, som nu vill öka kopp­ling­en mel­lan ar­bets­liv och sko­la. Men gym­na­si­e­mi­nis­tern hål­ler in­te alls med.

Ut­bild­ningsprak­ti­ken som Mo­de­ra­ter­na vill in­fö­ra in­ne­bär att al­la ni­on­de­klas­sa­re ska få pro­va oli­ka gym­na­sie­pro­gram för att på så sätt få hjälp med att väl­ja rätt ut­bild­ning och und­vi­ka att hop­pa av el­ler by­ta ut­bild­ning.

– Vi har i vårt land pro­blem med att många gym­na­si­e­e­le­ver har svå­rig­he­ter att väl­ja rätt ut­bild­ning och därför by­ter och går fy­ra el­ler till och med fem år. Vi vill hjäl­pa dem att väl­ja rätt pro­gram från bör­jan, sä­ger Ca­mil­la Wal­ters­son Grön­vall, ut­bild­nings­po­li­tisk ta­les­per­son för Mo­de­ra­ter­na, till Sve­ri­ges Ra­dio Ekot.

En­ligt Ca­mil­la Wal­ters­son Grön­vall är det vik­tigt att kopp­ling­en mel­lan ar­bets­liv och sko­la ökar.

– Det hand­lar helt en­kelt om att kun­na gö­ra en prao på de pro­gram man är in­tres­se­rad av. Det hand­lar ju från bör­jan om att man ska få möj­lig­het att få de här pro­gram­men pre­sen­te­ra­de. Det kom­mer att krä­va mer tid och mer re­sur­ser, där stu­die- och yr­kes­väg­led­ning­en be­hö­ver ta ett stör­re ut­rym­me, sä­ger Ca­mil­la Wal­ters­son Grön­vall.

En fjär­de­del av al­la gym­na­si­e­e­le­ver slut­för in­te si­na stu­di­er under tre år, en­ligt siff­ror från Skol­ver­ket. Det be­ror på att många ång­rar sig och by­ter.

Mo­de­ra­ter­na vill ock­så att stu­die- och yr­kes­väg­le­dar­nas roll ska bli tyd­li­ga­re och att ut­bild­ning­en för­bätt­ras.

–Vi vill att stu­die- och yr­kes­väg­led­ning­en ska få sam­ma re­sur­ser och möj­lig­he­ter som i vå­ra nor­dis­ka grann­län­der, sä­ger Ca­mil­la Wal­ters­son Grön­vall, som vill till­sät­ta en ut­red­ning för att se hur Sve­ri­ge kan bli li­ka bra.

Gym­na­si­e­mi­nis­ter Anna Ek­ström (S) hål­ler med om pro­ble­men, men ser in­te att en ut­bild­ningsprak­tik är lös­ning­en.

– Själv­klart är det vik­tigt med en väl­fun­ge­ran­de stu­di­e­och yr­kes­väg­led­ning. Men det som lett till den si­tu­a­tion vi har i dag är den­na stän­di­ga ström av väl­me­nan­de för­slag från oss po­li­ti­ker, vil­ket har re­sul­te­rat i mer och mer pap­pers­ar­be­te och hand­lings­pla­ner för lä­rar­na. Ute i sko­lor­na finns jät­te­duk­ti­ga lä­ra­re, stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re och rek­to­rer, men vi mås­te lå­ta dem gö­ra det de är bäst på, sä­ger hon. Men är det in­te bra om po­li­ti­ker tar tag i pro­ble­men?

– Ab­so­lut, men vi ska in­te de­talj­sty­ra. I stäl­let ska man lyss­na på Skol­kom­mis­sio­nen och OECD som kon­sta­te­rar att ut­veck­ling­en bör dri­vas av sko­lan. Att ele­ver in­te väl­jer rätt från bör­jan är ett pro­blem, men för att lö­sa det mås­te vi ge sko­lan så go­da verk­tyg att den kan gö­ra sitt jobb. (TT)

FO­TO: HASSE HOLMBERG/TT/ARKIV

Prao. Mo­de­ra­ter­na vill in­fö­ra en ut­bild­ningsprak­tik för al­la ni­on­de­klas­sa­re, i syf­te att mins­ka av­hop­pen från gym­na­si­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.