Fak­ta: Knubb­sä­len

Hallands Nyheter - - Sommar - Källa: Art­da­ta­ban­ken, Världs­na­tur­fon­den

* Bo­hus­läns land­skaps­djur är en av tre sälar­ter i Sve­ri­ge, vid si­dan av grå­sä­len och vi­ka­ren. Den le­ver fram­för allt på väst­kus­ten, men även i någ­ra mind­re ko­lo­ni­er i Ös­ter­sjön. Ku­tar­na föds runt mid­som­mar och blir 30-35 år gam­la. Fa­vo­rit­fö­dan be­står av torsk, platt­fisk och sill. * Utö­ver skydds­jak­ten är and­ra hot mot knubb­sä­lar­na mil­jö­gif­ter i ha­vet samt ris­ken att fast­na i fis­ke­nät. Den så kal­la­de säl­dö­den har vi­sat att be­stån­det är sår­bart. 1988 spreds viruset PDV i Väs­ter­ha­vet för förs­ta gång­en, med bör­jan på den dans­ka ön An­holt i Katte­gatt. Hal­va be­stån­det ut­ra­de­ra­des. Sam­ma vi­rus åter­kom 2002. I år ytt­ra­de fors­ka­re vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet att säl­dö­den kan kom­ma till­ba­ka när som helst. * GP åk­te på sa­fa­ri med fö­re­ta­get Även­tyr & Tång på Hönö, en av fle­ra ak­tö­rer som an­ord­nar gui­da­de tu­rer till säl­ko­lo­ni­er­na i Gö­te­borgs skär­gård. Under tu­ren kan man även se fåg­lar och tum­la­re om man har tur. Även­tyr & Tång er­bju­der även dyk­ning och fis­ke av hum­mer, kräf­tor, krab­ba och mak­rill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.