Da­gens dikt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

POESI. Därup­pe i vår hu­vud­stad fick vi nyss se en hel lång rad med folk som vi gett mak­ten för­sö­ka att slå tak­ten för fos­ter­lan­dets väl och ve. Ty myc­ket ham­nar lätt på sne’ när över­he­ten in­te gör det som vi an­ser att den bör. Bland pa­ra­gra­fer sty­ra rätt är sä­kert in­te all­tid lätt. Nå’n de­lar ri­kets hem­lig­het en an­nan ti­ger, fast han vet. Vad ska en stac­kars ”Svens­son” gö­ra allt ver­kar va’ en en­da rö­ra den ene in, den and­re ut. Man öns­kar nå­gon sa: vet hut! och sam­sas, ta varann i hand, gör så vårt fi­na fos­ter­land får sty­ras med för­nuft och sans. Det blir en lus­ti­ga­re dans än den som tyd­li­gen nu sker i vårt re­ge­rings­hög­kvar­ter. Klo­ka riks­dags­le­da­mö­ter som sin upp­gift nog­grant skö­ter en och an­nan hög mi­nis­ter som ser över si­na bris­ter” är vad vi vill ha i vår vack­ra hu­vuds­ta’!

Bir­git­ta

Bild: Mar­ti­na Holm­berg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.